Reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni Cultural

Aprovat definitivament el reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni Cultural de Montcada i Reixac, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 15 de juny de 2020 i definitivament per providència de l'Alcaldia de 8 de setembre de 2020, en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es publica el text íntegre del reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni Cultural de Montcada i Reixac.

La Comissió Municipal de Patrimoni Cultural de Montcada i Reixac, és un òrgan consultiu complementari, creat en compliment del que disposa l'article 10 del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Ambiental de Montcada i Reixac (en endavant, PEUPiC).

Darrera actualització: 01.03.2023 | 09:52