Ordenança de mesures per fomentar i garantitzar la convivència a l'espai públic i reguladora de l'ús de la vía pública

L'objecte principal d’aquesta ordenança és convertir-se en una eina efectiva per fer front a les noves situacions i circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència a Montcada i Reixac i l’ús de la via pública.

Aquesta ordenança intenta ser una resposta democràtica i equilibrada a aquestes noves situacions i circumstàncies, basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement en els espais públics i a ésser respectats en la seva llibertat; però, d’altra banda, també, en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions adequades.

I tot això, a més, essent conscients que, per a l’assoliment d’aquests objectius, no n’hi ha prou amb l’exercici, per part de l’autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, sinó que cal, també, que l’Ajuntament dugui a terme les corresponents activitats de foment i de prestació social necessàries per promoure els valors de convivència i el civisme a la ciutat i per atendre convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar.

No és objectiu d'aquesta ordenança limitar l'expressió política i ciutadana, sinó potenciar aquesta i regular la convivència per tal de garantir l'exercici lliure dels drets de les persones del municipi.

En aquest sentit, doncs, i com no podria ser d’una altra manera, l’Ajuntament ha de ser el primer en donar compliment a aquesta ordenança.

Aprovada definitivament la modificació de l'Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública per acord del Ple de data 26 de gener de 2023, en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es publica el text íntegre de l’ordenança, que inclou la modificació aprovada. 
L’Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública, un cop aprovada definitivament la seva modificació.

Darrera actualització: 13.02.2023 | 09:53