Escoles bressol

Tramitació de la sol·licitud de tarifació social a les escoles bressol municipals, curs escolar 2020-2021

1. DESCRIPCIÓ

Per als infants matriculats a la Xarxa d’Escoles bressol municipals de Montcada i Reixac (escoles bressol Camí del bosc, Can Casamada, Mitja Costa, Font Freda i Can Sant Joan).

És requisit imprescindible estar empadronat a Montcada i Reixac.

2. TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini ordinari de presentació de les sol·licituds és del 6 al 22 de juliol de 2020

3. COM ES POT TRAMITAR?

A .TELEMÀTICAMENT amb  caràcter preferent :

 Com fer el tràmit electrònicament?

 1. Cal descarregar-se el model de sol·licitud i les autoritzacions, omplir-los i guardar-los a l'ordinador des d'on s'està fent el tràmit
 1. També cal tenir preparada i guardada a l'ordinador la documentació complementària necessària amb format .PDF o .JPGE (si no es té en format electrònic, cal escanejar-la prèviament) 
 2.  Seguidament, un cop tingueu tota la documentació a punt, podeu seguir amb la tramitació:

TRAMITAR ARA

SUPORT A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

En aquest VÍDEO-TUTORIAL us expliquem, pas a pas, com presentar una instància de manera electrònica.

B. PRESENCIALMENT amb  caràcter   excepcional :i només amb cita prèvia:

DEMANAR CITA PRÈVIA

RECORDEU QUE:        

 • A causa de l’estat d’alarma provocat pel COVID19, per evitar aglomeracions i mantenir en tot moment la distància de seguretat, s’ha habilitat la modalitat telemàtica de presentació de sol·licituds amb caràcter preferent. En la mesura del possible s’han de fer totes les gestions telemàticament. Només en casos excepcionals es tramitaran les sol·licituds presencialment mitjançant  cita prèvia.
 • Presentació de la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sempre amb cita prèvia (935 726 474)

IMPORTANT! Recordeu que per accedir a les dependències municipals és obligatori l’ús de mascaretes. Per a la tramitació presencial accedirà tan sols una única persona per cita/ sol·licitud.

 • S’ha de realitzar una sol·licitud per infant; en cas de tenir més d’un infant matriculat a l’escola bressol, caldrà una sol·licitud per a cada un d’ells.
 • Les sol·licituds només podran prosperar si es presenten amb tota la documentació requerida per a la seva tramitació.

Per a més informació o resolució de dubtes poden trucar al telèfon 93 572 64 74, ext 2710 o 4104; també al correu electrònic educacio@montcada.org,en horari de 9h a 14 h.

Llistes admesos/es curs 2020-2021

EBM Camí del Bosc

EBM Can Casamada

EBM Can Sant Joan

EBM Font Freda

EBM Mitja Costa

Llista d'espera comuna i fora de termini

Criteris d'admissió d'alumnes i barems preinscripció

 • El procés de preinscripció és únic i comú per a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals.
 • Es considerarà el municipi com a zona única.
 • Es presentarà una única sol·licitud on constarà un sol centre preferent

PROCEDIMENT GENERAL D'ADMISSIÓ

 • Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s'apliquen,en primer lloc, els criteris prioritaris i, després, els criteris complementaris.
 • Per desfer les situacions d'empat, s'aplicarà el resultat del sorteig públic d'acord amb el procediment que estableix el Departament d'Ensenyament. Després del resultat del sorteig s'adjudiquen les places als centres. Aquestes no sempre es corresponen amb les primeres opcions sol·licitades.
 • Les famílies hauran d'acreditar les circumstàncies que s’al·leguin en el moment de presentar la sol·licitud. Hauran d'aportar l'original i fotocòpia d'aquells documents que justifiquin la seva situació quant a l'atorgament de punts en el barem.

CRITERIS GENERALS

 • Existència de germans/es escolaritzats/des a l'escola bressol en el curs per al qual es fa la preinscripció o de pare/mare o tutor/a legal que hi treballi: 40 punts.
 • Proximitat (només puntua un dels dos criteris següents):
  • 1. Quan la unitat familiar resideix a Montcada i Reixac: 30 punts.
  • 2. El domicili al·legat a efecte de proximitat és el lloc de treball, situat a Montcada i Reixac: 20 punts
 • Quan el pare/mare o tutor/a sigui beneficiari de l'ajut de renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fils a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
 • Quan l'alumne/a, pare/mare o tutor/a, un/a germà/na  de l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts.
 •  Els pares/mares o tutors/es treballen o un de sol en el cas de famílies monoparentals: 4 punts.
 •  Els pares/mares o tutors/es es troben en situació legal de desocupació o un de sol en cas de famílies monoparentals: també quan un dels dos progenitors treballa i l'altre acredita situació legal de desocupació: 2 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Quan la família acrediti una situació de família nombrosa, família monoparental o es preinscriguin dos o més germans alhora (només puntua per un dels supòsits): 15 punts

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

La Xarxa d’escoles bressol municipals està conformada per cinc escoles: EBM Camí del Bosc, EBM Mitja Costa, EBM Font Freda, EBM Can Casamada i EBM Can Sant Joan.

Les escoles de la Xarxa treballen coordinament entre elles pel que fa normatives, calendaris, processos de matriculació, etc.

Els projectes educatius són propis però comparteixen una línia educativa comuna basada en el joc i l’experimentació, tot respectant la individualitat i capacitats de cada infant, en un entorn ric en estímuls i afecte.

La comunicació diària amb les famílies és també una part fonamental de la intervenció educativa.

L'escolarització en l'etapa educativa 0-3 anys té com a objectius prioritaris la conciliació de la vida familiar i laboral, la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la cohesió social, així com la prevenció i la detecció precoç.