El calendari fiscal 2021 ja és públic, amb la principal novetat del pagament de l’Ibi fraccionat en cinc terminis

Dimarts, 29 de desembre de 2020 a les 08:00

Aquest serà el segon exercici que aquest impost el gestiona l’ORGT, de la Diputació de Barcelona.

El calendari fiscal 2021 ja és públic, amb la novetat destacada que el pagament fraccionat de l’Impost de Béns Immobles (Ibi) urbà serà a cinc terminis en comptes dels quatre actuals. Aquest impost el gestiona des de l’exercici 2020 l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. El calendari dels impostos i taxes que gestiona l'ORGT és el següent:

Ibi urbà
Període voluntari: de l'1 d'abril a l'1 de juny
Pagament fraccionat: 1 d'abril, 1 de juny, 1 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre

Ibi rústic
Període voluntari: del 3 de maig al 5 de juliol
Pagament domiciliat únic: 1 de juliol

BICES
Període voluntari: del 3 de maig al 5 de juliol
Pagament fraccionat: 3 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: del 5 de març al 5 de maig
Pagament domiciliat únic: 3 de maig

Taxa de residus domèstics i comercials
Període voluntari: de l'1 de setembr al 5 de novembre
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre

Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
Període voluntari: del 16 de setembre al 16 de novembre
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre

Per a més informació i si es vol domiciliar els pagaments d'aquests impostos i taxes, s'ha de comunicar a l'ORGT, per Internet (www.orgt.dibat.cat) o bé als telèfons 934 729 171; 674 961 299, 932 029 802.

Pel que fa la taxes que gestiona l'Ajuntament, el calendari és el següent:

Taxa de mercats ambulants
Període voluntari: de l'1 de febrer a l'1 d'abril
Pagament domiciliat únic: 1 de març

Taxa de guals
Període voluntari: de l'1 de març al 3 de maig
Pagament domiciliat únic: 1 d'abril

Taxa de cementiri
Període voluntari: del 23 d'abril al 23 de juny
Pagament domiciliat únic: 1 de juny

Les persones que vulguin domiciliar el pagament d'aquestes taxes, ho han de comunicar a l'Ajuntament abans del 15 de gener de 2021.

A banda dels impostos i taxes esmentats, l'ORGT també s'encarrega del cobrament i de totes les bonificacions vinculades a l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i sobre la taxa d'aprofitament especial de domini públic local. L'Ajuntament continua gestionant la resta de taxes i preus públics, així com l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Darrera actualització: 29.12.2020 | 10:07