Vallençana Alta

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl Urbà Consolidat (SNC) a falta de Serveis Urbanístics

PLANEJAMENT QUE L’AFECTA:
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de Marina

  • Aprovació definitiva: 16/04/2002
  • Publicació al DOGC: 24/05/2002

TÍTOL INSTRUMENT DE GESTIÓ QUE S’ ESTÀ TRAMITANT
No procedeix

SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL
Es tracta d' un conjunt d'edificacions aïllades situades al llarg de la carretera de Badalona. El PGM classifica com a sòl urbà, clau 20a/11, sense incloure-les en àmbits d’actuació urbanística. Als habitatges s'hi accedeixen des de la carretera, sense vialitat pendent d'urbanització.

Llicències d’ obres:  S'atorguen llicències d’obres en base als paràmetres urbanístics CLAU 20a/11 si es justifica que la parcel·la disposa de Serveis Bàsics (subministrament aigua, electricitat, gas i té un sistema de sanejament adequat).

Les llicències urbanístiques necessiten autorització de Carreteres (Diputació de Barcelona) i del Consorci del Parc de Marina.

DATA PREVISTA DE CONVOCATÒRIA AMB VEÏNS
Sense data prevista

Darrera actualització: 08.02.2021 | 12:07

Imatges