Masia Reixac

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl Urbà No Consolidat (SNC)

PLANEJAMENT QUE L’AFECTA:
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de Marina

 • Aprovació definitiva: 16/04/2002
 • Publicació al DOGC: 24/05/2002

Modificació puntual del Pla general metropolità del sector anomenat Masia Reixac

 • Aprovació definitiva: 25/02/2004
 • Publicació al DOGC: 31/03/2004

TÍTOL INSTRUMENT DE GESTIÓ QUE S’ ESTÀ TRAMITANT

SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL

 1. Al sud de la Masia i del club de tennis Reixac, hi ha una zona classificada com a sòl urbà no consolidat, qualificada amb clau 20a/11 (PGM). S' hi troben una dotzena d' habitatges construïts majoritàriament als anys 30 com a cases d' estiueig. El carrer de Can Pescador i el Camí de l' Ermita de Sant Pere Reixac no estan urbanitzats ni tenen serveis urbanístics bàsics.
 2. Zona qualificada com a 8a (zona de verd privat protegit). Zona més pròxima a la Masia Can Reixac. Els paràmetres urbanístics de la clau 8a vénen definits pels articles  344 al 347 (ambdós inclosos) de les normatives urbanístiques del PGM i  i per l’annex normatiu de la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector anomenat Masia Reixac si és el cas de l’ àmbit 8a més pròxim a la  carretera de la Roca. Cal tenir en consideració el PE Serralada Marina.
  Hi ha pendent l’execució de les de càrregues urbanístiques; cessió de sòls destinats a vialitat, dotar de serveis urbanístics bàsics, realitzar obres millora accés al Parc Serralada Marina, creació d’espais destinats a aparcament de vehicles  en compliment de les NNUU pel que fa als estendards de places i cessió d’ús de places d’aparcament.

Llicències d’obres:

 • Pel que fa la zona amb qualificació 20a/11; Actualment s' atorguen llicències en base als paràmetres urbanístics CLAU 20a/11 si es justifica que la parcel.la disposa de Serveis Bàsics. Les llicències necessiten autorització de Carreteres (Diputació de Barcelona)  i del Consorci de Serralada Marina.

 • Pel que fa la zona qualificada amb clau 8a; Per construir noves edificacions i modificacions d’ ús caldrà redactar un Pla  Especial que necessàriament haurà de agafar tot l’ àmbit qualificat com a 8a on es trobi la parcel.la, en tant que caldrà garantir que les parcel·les siguin solars amb la urbanització amb els serveis de subministrament corresponents. S’ haurà d’ ajustar als paràmetres determinats a les Normes del PGM. I al determinat a la Modificació del Sector de la Masia Reixac si s’ escau.
  Caldrà tenir en consideració el Pla especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de Marina.
  Per obres en edificacions existents o ampliacions de fins un màxim del 10% de la superfície existent. No serà necessari la redacció d’ un Pla especial, però en tant que és sòl urbà no consolidat, caldrà justificar que la parcel·la disposa dels Serveis bàsics ( aigua, electricitat gas i sanejament adequats).
  Qualsevol obra necessita autorització de Carreteres ( Diputació de Barcelona) i del Consorci de Serralada Marina.

DATA PREVISTA DE CONVOCATÒRIA AMB VEÏNS
Sense data prevista

Darrera actualització: 03.01.2022 | 09:27

Imatges