Estany de Gallecs

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl Urbà No Consolidat (SNC)

PLANEJAMENT QUE L’AFECTA:
Modificació de PGM a l’Estany de Gallecs

  • Aprovació definitiva: 17/01/2017
  • Publicació al DOGC: 16/03/2017

TÍTOL INSTRUMENT DE GESTIÓ QUE S’ ESTÀ TRAMITANT
Projecte d'Urbanització Estany de Gallecs

  • Aprovació inicial: 02/05/2019

Projecte de Reparcel·lació Estany de Gallecs

  • Aprovació inicial: 21/05/2019

SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el Projecte d’Urbanització i Projecte de Reparcel·lació de l’ Estany de Gallecs. El consistori ha comptat amb la participació del veïnat del sector per consensuar els projectes..

Quan s’ hagi aprovat definitivament tan el Projecte de Reparcel·lació com el Projecte de Urbanització, es podran licitar i posteriorment iniciar les obres d’urbanització corresponents.

Llicències d’ obres: Actualment només s'atorguen llicències d’obres que s’ ajusten a les admeses d'acord amb l'article 108 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, és a dir Obres de reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria.

Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació, la qual cosa es farà consta a la llicència d’obres.

DATA PREVISTA DE CONVOCATÒRIA AMB VEÏNS
Sense data prevista

Darrera actualització: 08.02.2021 | 11:50

Imatges