Masia Reixac

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl Urbà No Consolidat (SNC)

PLANEJAMENT QUE L’AFECTA:
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de Marina

  • Aprovació definitiva: 16/04/2002
  • Publicació al DOGC: 24/05/2002

Modificació puntual del Pla general metropolità del sector anomenat Masia Reixac

  • Aprovació definitiva: 25/02/2004
  • Publicació al DOGC: 31/03/2004

TÍTOL INSTRUMENT DE GESTIÓ QUE S’ ESTÀ TRAMITANT

SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL

  1. Al sud de la Masia i del club de tennis Reixac, hi ha una zona classificada com a sòl urbà no consolidat, qualificada amb clau 20a/11 (PGM). S hi troben una dotzena d'habitatges construïts majoritàriament als anys 30 com a cases d'estiueig. El carrer de Can Pescador i el Camí de l'Ermita de Sant Pere Reixac no estan urbanitzats ni tenen serveis urbanístics bàsics.
  1. Zona qualificada com a 8a (zona de verd privat protegit)
    Zona més pròxima a la Masia Can Reixac. Els paràmetres urbanístics de la clau 8a vénen definits pels articles 344 al 347 (ambdós inclosos) de les normatives urbanístiques del PGM i per l’annex normatiu de la Modificació puntual del Pla general metropolità del sector anomenat Masia Reixac. Hi ha pendent l’execució de les de càrregues urbanístiques; cessió de sòls destinats a vialitat, dotar de serveis urbanístics bàsics, realitzar obres millora accés al Parc Serralada Marina, creació d’espais destinats a aparcament de vehicles en compliment de les NNUU pel que fa als estendards de places i cessió d’ús de places d’aparcament.

Llicències d’obres:

  • Pel que fa la zona amb qualificació 20a/11; Actualment s'atorguen llicències en base als paràmetres urbanístics CLAU 20a/11 si es justifica que la parcel·la disposa de Serveis Bàsics. Les llicències necessiten autorització de Carreteres (Diputació de Barcelona).
  • Pel que fa la zona qualificada amb clau 8a; Actualment només s'atorguen llicències d'acord amb l'article 108 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, és a dir Obres de reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria.

DATA PREVISTA DE CONVOCATÒRIA AMB VEÏNS
Sense data prevista

Darrera actualització: 08.02.2021 | 12:14

Imatges

Plànol situació urbanització Masia Reixac 2