MESURES EN MATÈRIA D’HABITATGE COVID-19

Aquí trobareu la informació sobre les mesures d'habitatge per a fer front a la situació generada per la COVID-19

Nota informativa en relació a les subvencions per al pagament del lloguer 2020

Atesa la preocupació copsada pel nombre de consultes relacionades amb les subvencions per al pagament del lloguer 2020 (MIFO) que es convoquen anualment en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 i la normativa autonòmica aplicable, s'informa de què tan bon punt s'aprovin i publiquin les bases reguladores per a la concessió de la subvenció i la corresponent convocatòria es donarà publicitat del seu contingut.”


Moratòria en el pagament de les quotes dels habitatges cedits per l’Ajuntament a famílies vulnerables

Amb aquesta actuació es vol  protegir les famílies amb menys recursos davant la situació d’excepcionalitat i emergència provocada per la pandèmia del coronavirus.

Es suspèn l’obligació de pagament de les quotes corresponents als mesos d’abril, maig i juny de tots els habitatges cedits per l’Ajuntament. 

Les quotes no satisfetes mentre duri la moratòria, s’abonaran de manera prorratejada durant 18 mesos, en els successius rebuts mensuals a partir del mes de juliol.

La mesura, voluntària, només s’aplica a aquelles unitats familiars que s’hi  vulguin acollir

Més informació


Nota informativa en relació a obres urgents als habitatges

Si bé el “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”  va suspendre la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, en el cas de què per motius d’urgència sigui necessària la tramitació de la corresponent habilitació municipal, bé en forma de llicència o de comunicació prèvia, per tal d’escometre obres en habitatges que siguin inajornables per evitar greus perjudicis, en especial per raons de vulnerabilitat i seguretat, es recomana posar-se en contacte a través de habitatge@montcada.org , a fi i efecte de poder procedir a la seva tramitació, en el seu cas.


Nova guia i documents útils per protegir les inquilines (Observatori DESC)


Preguntes freqüents

CONTACTE

Atesa la situació derivada del COVID-19, el funcionament  ordinari de l'Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament es veu temporalment alterat.

Per a qualsevol dubte o informació relacionada amb habitatge podeu adreçar-vos al correu electrònic: habitatge@montcada.org  o bé al telèfon 935 726 496 de 9.00 14.00 hores.

Per a qualsevol dubte o informació relacionada amb el Servei d’Intermediació en Deutes Hipotecaris SIDH podeu adreçar-vos al correu electrònic:  sidh4@montcada.org o bé al telèfon 935 726 496 de 9.00 14.00 hores.

Notícies
REGIDORIA
Telèfon
Regidoria d'Habitatge 935 726 474
REGIDORA
SERVEIS
projectes
BORSA DE MEDIACIÓ DE LLOGUER SOCIAL
VÍDEOS DE LA CAMPANYA

SUBVENCIONS
Programa Projectes 2020
L’Oficina Local d’Habitatge tramita ajuts a les comunitats que hagin de fer projectes tècnics per a una rehabilitació.
Més informació