Teleassistència

Dijous, 19 de gener de 2023 a les 09:00

Marc estratègic del Servei

Des del nostre municipi considerem l’atenció a les persones grans uns dels eixos de prioritat per part del SSB i en concret,  treballar per a la millora contínua dels serveis que els hi oferim.  La teleassistència , és un servei social d’atenció domiciliària per a la població en general i preferentment a persones grans en situació de risc o fragilitat, aïllament social , salut i/o dependència, a ,facilitant la comunicació de la persona usuària amb l’exterior davant qualsevol situació que pugui ocórrer, i en concret de les persones que viuen soles, a través d’un equip de professionals i aparells tecnològics que facilitin l’atenció i la comunicació. 

Breu descripció del Servei

 • Facilitar una comunicació permanent de la persona amb l'exterior.
 • Reduir la solitud de les persones , facilitant un entorn relacional mínim.
 • Detectar i donar resposta immediata a situacions d'emergència.
 • Realitzar seguiments a les persones usuàries davant situacions específiques de fragilitat.

Web del servei

www.montcada.cat

Legislació aplicable

 • Llei 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomia personal y atención a las personas con dependencia
 • Llei 12/2007 d’11 octubre de Serveis Socials  contempla la teleassistència com a servei  social bàsic de competència municipal.
 • Decret 142/2010 de 11 octubre de cartera de Serveis BOP 17/06/2020 Bases per a la gestió i desenvolupament del Servei Local de Teleassistència 2021-2024
 • Reglament municipal pendent d’aprovació

Relació de les línies de servei que es presten

 • Atenció telefònica : 935.753.430
 • Atenció presencial:  C/Major, 32 i/o C/ Masia 39
 • Atenció a l’urgència 

Àrea i unitat responsable

Serveis Socials

Equip tècnic

 • 1 Administrativa
 • 3 Treballadores Socials  SSB i 2 TS Cap Salut
 • Unitats mòbils d’atenció a primera resposta
 • Tècnic intervenció domiciliària 

Altres unitats implicades

Salut, 061 

Canals de prestació, adreces i horaris

Atenció telefònica 24h 365 dies/any

Persones destinatàries 

Persones grans o amb diversitat funcional del municipi amb dificultats per l’autonomia personal o situació de solitud que necessitin suport. 

Com s’ha de sol·licitar el Servei

Centre de Serveis Social, Cap de Salut via presentació instancia.

Cost per a l’usuari/a (condicions d’accés)

 • Copagament en funció tram de renda.
 • Sense cost per persones amb ingressos entre 0 i 1 IRSC
 • A partir de 1 cop IRSC  copagament a trimestre vençut.

Cost del Servei 

65.000 euros

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació

 • Presencial: Seus de Serveis Socials : C/Major, 32 o C/Masia , 39
 • Telefònic: 93.575.34.30 i 93.445.18.89
 • Correu electrònic del Servei: serveissocials@montcada.org

Canals de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions

 • Presencial: OAC /Serveis Socials
 • Telefònic: Serveis Socials  
 •  Correu electrònic del Servei: serveis socials
 • Telemàtic: OAC
 • Xarxes socials: no 

Termini de resposta dels suggeriments, queixes i reclamacions

2 setmanes

Drets i deures de les persones usuàries

Teniu dret a:

 • Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les seves sol·licituds.
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, i obtenir informacions entenedores i complertes.
 • Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia).
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
 • Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions.
 • Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana.

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per als tràmits i convocatòries.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment.
 • Fer efectives les taxes o preus públics que prevegi la normativa

Compromisos de qualitat i mesures d’esmena davant d’incompliments

 1. Garantir que les persones usuàries valorin l’atenció personalitzada rebuda amb un mínim de 8 sobre 10.
 2. Garantir que les persones usuàries valorin en el 90% del casos globalment el Servei de teleassistència amb un mínim de 8 sobre 10.
 3. Garantir que almenys en el 95% dels casos el termini d’espera màxim per a la instal·lació de la Teleassistència sigui inferior a 30 dies hàbils des de la seva sol·licitud.
 4. Vetllar pel seguiment de les situacions de risc detectades en el 100% del casos.

Mesures d’esmena en cas d’incompliment

En cas d’incompliment es sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li una resposta personalitzada. Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

Formes de consulta del seguiment de la carta

Portal de transparència, nota informativa (noticia) al web municipal, difusió per les xarxes socials (facebook, instagram)

Periodicitat de difusió de la carta

Anualment es publicarà un informe global sobre el compliment dels compromisos de qualitat de la Carta

Data d’entrada en vigor de la carta

16/01/2023 - Junta de Govern Local

Data de revisió/actualització

Data d'actualització, mínim cada 2 anys

Darrera actualització: 19.01.2023 | 09:51