Tècnic/a mig analista de dades

Dijous, 6 d'abril de 2023 a les 11:44

ESTAT: TANCAT

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de plaça vacant d´un/a tècnic/a mig, de l’escala d’administració especial, subescala tècnics/ques mitjans/es, adscrit/a al lloc de tècnic/a mig analista de dades de l’àrea de serveis generals, grup de classificació A2, pel sistema de concurs oposició lliure, i amb constitució de borsa.

Lloc a cobrir: Tècnic/a Mig Analista de dades (510)
Número de places: 1
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Grup: A
Subgrup: A2
Escala: Administració Especial
Nivell de complement de destinació: 20
Nivell de lloc: 08
Jornada de treball: Ordinària-Flexible
Centre de treball: Ajuntament
Adscripció orgànica:
Àrea de Serveis Generals/Servei de Sistemes
d´Informació, Comunicació i Gestió

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

 

Darrera actualització: 01.12.2023 | 10:22