Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

L'Ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica,

Aprovada per acord del Ple de 26 de gener de 2011, anunci publicat al BOP de Barcelona de 14 de febrer de 2012.
Modificada per acord del Ple de 30 d'abril de 2019, essent la modificació consistent en la supressió dels antics articles 19 i 20 de l'ordenança, que van passar a l'ordenança reguladora per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic i reguladora de l’ús de la via pública, i publicada al BOP de Barcelona d'11 de juliol de 2019.

Darrera actualització: 17.01.2020 | 15:32