Ordenança municipal reguladora dels locutoris telèfonics

Aquesta ordenança neix de la decisió de su spendre pel termini d’un any, a tot el terme municipal de Montcada i Reixac , l’atorgament de llicències d’obres i d’activitats per a la implantació de no us locutoris telefònics, i també per a l’ampliació dels existents, amb la fina litat d’estudiar-ne la formació d’un instrument de planejamen t que els reguli i ordeni.

En base a l’article 25 de la llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’ordenació i gestió urbanístic a així com la defensa dels usuaris i consumidors, són de competència municipal.

No es pretén incidir en competèncie s que corresponen a les Administracions estatal i autonòmica, tot al contrari simple ment es vol completar el que per elles ja està regulat. Per això no es cit en aquí les obligacions que tal regulació supramunicipal comporta per les persones responsables de la instal·lació i bon funcionament dels locutoris.

Aquesta ordenança és respectuosa amb tota la legislació superior.

Les condicions que fixa aquesta ordenanç a es centren en la protecció dels drets dels consumidors i en les caracterís tiques tècniques de les instal·lacions: espais, ventilació, privacitat, comodi tat, seguretat, molèsties a l’entorn i accessibilitat.

Aquesta ordenança, a la vegada, és novedos a, respecte altres, amb les que pot ser comparada, en el tema de la presènc ia de menors d’edat i altres aspectes com el llibre oficial de reclamacions en el que es registraran totes les incidències que desitgin deix ar per escrit els usuaris, així com les inspeccions municipals.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 11:37