Ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles

La present Ordenança, dictada a l'empara d’allò que es preveu en els art. 25.2 b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i 63.2 b) de la Llei Municipal de Catalunya, conté normes comunes substantives i de procediment, per al desenvolupament i aplicació en l’àmbit territorial d'aquest municipi de l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes de Montcada i Reixac segons les previsions del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, d'aprovació del text articulat de la Llei sobre  Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial (LSV), de la Llei 5/1997, de 24 de març, la Llei 19/2001, de 19 de desembre, que reformen l'anterior, del Reial decret 13/1992, de 17 de gener, d'aprovació del Reglament General de Circulació (RGC) i del Reial decret 116/1998, de 30 de gener, pel que s´adapta a la Llei 5/1997, té per objecte regular:

  1. L'ordenació, el control i la vigilància del trànsit en les vies urbanes per la Policia Local, la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la seva sanció quan no estiguin atribuïdes  a una altra Administració.
  2. Els usos de les vies urbanes, fent compatible l'equitativa distribució dels estacionaments entre tots els usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l'ús per part dels vianants dels carrers, així com l'establiment de mesures d'estacionament limitat, amb el fi de garantir la rotació dels aparcaments.
  3. El règim de parada i estacionament en via urbana.
  4. La retirada dels vehicles de les vies urbanes i el seu posterior dipòsit  quan obstaculitzin o dificultin la circulació o suposin un perill per a aquesta o es trobin incorrectament aparcats en les zones d'estacionament restringit, en les condicions previstes.
  5. Les infraccions derivades de  l'incompliment de les normes d'aquesta Ordenança i les sancions que hi són aplicables.
Darrera actualització: 03.04.2018 | 12:21