Ordenança general de subvencions

L’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, té per objecte la regulació del règim i procediment general d’actuació de l’Ajuntament en relació a les subvencions, incloent-hi el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la justificació, el pagament, el reintegrament i el règim sancionador de les subvencions.

Pel seu caràcter de normativa general ha de ser el document de referència on es recullen els principis generals, bàsics i mínims, que han de regular l’atorgament de qualsevol subvenció per part de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i dels seus organismes autònoms en el marc de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i del seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, sense oblidar la necessària adaptació d’aquests principis a les peculiaritats i necessitats del nostre municipi.

L’aprovació d’aquesta normativa general no eximeix de l’aprovació de les corresponents bases específiques i les corresponents convocatòries.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 11:35