Can Pomada

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl Urbà No Consolidat (SNC)

PLANEJAMENT QUE L’AFECTA:
Modificació puntual del Pla general metropolità a Can Pomada

  • Aprovació definitiva: 19/11/2001
  • Publicació al DOGC: 05/02/2002

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Occidental

  • Aprovació definitiva: 13/03/2009 
  • Publicació al DOGC: 22/06/2009

Avanç Pla Director Urbanístic Metropolità

  • Aprovació inicial: 26/03/2019

TÍTOL INSTRUMENT DE GESTIÓ QUE S’ ESTÀ TRAMITANT

SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL
Assentament dels anys 50-60, situat entre camps agrícoles, al Pla d' en Reixac. La MPGM aprovada va preveure 3 unitats d' actuació a gestionar per cooperació (iniciativa de l’ Ajuntament). L'any 2009 es va aprovar el PDU de les ARE'S del Vallès occidental, que va definir una ARE que envolta Can Pomada, però no incloïa l’àmbit de Can Pomada, on es preveuen 2.200 habitatges .

L'any 2017 l' Ajuntament insta a la Generalitat a retirar l' ARE atès que aquesta es situa sobre terrenys amb interès agrícola i ecològic, l'anomenat Pla d'en Reixac, aquesta operació es considera que aniria en contra de l'equilibri territorial establert al text Decret del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

Actualment queda pendent la redacció i tramitació dels Projectes de Reparcel·lació ni el Projecte d’Urbanització dels àmbits d’actuació urbanística de Can Pomada.

Llicències d’ obres: Actualment només s'atorguen llicències d’ obres que s’ajusten a les admeses d' acord amb l'article 108 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, és a dir Obres de reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria.

Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació,la qual cosa es farà consta a la llicència d’ obres.

DATA PREVISTA DE CONVOCATÒRIA AMB VEÏNS
Sense data prevista

Darrera actualització: 08.02.2021 | 12:01

Imatges