18 Administratius/ves

Dijous, 30 de maig de 2024 a les 09:42

ESTAT: PENDENT DE PUBLICACIÓ AL DOGC

PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA PER A L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, PER L'EXISTÈNCIA DE DIVUIT PLACES VACANTS D'ADMINISTRATIU/VA DE L’ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, ADSCRITS/ES ALS LLOCS D'ADMINISTRATIUS/VES, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, I AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA

Llocs a cobrir: Administratiu/va
Nombre de places: 18
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Grup: C
Subgrup: C1
Escala: Administració General
Nivell de complement de destinació: 16
Nivell de lloc: 05
Jornada de treball: Ordinària
Centre de treball: Diverses dependències municipals
Adscripció orgànica: Diverses adscripcions orgànique

Darrera actualització: 03.06.2024 | 07:22