1 tècnic mig protecció civil

Dimecres, 29 de març de 2023 a les 13:50

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de plaça vacant d'un/a tècnic/a mig, de l’escala d’administració general, subescala tècnics/ques mitjans/es, adscrit/a al lloc de tècnic/a mig protecció civil de l’Àrea de Presidència, grup de classificació A2, pel sistema de concurs oposició lliure, i amb constitució de borsa.

Les característiques són les següents:

 • Lloc a cobrir: Tècnic/a Mig Protecció Civil (511)
 • Número de places: 1
 • Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
 • Grup: A
 • Subgrup: A2
 • Escala: Administració General
 • Nivell de complement de destinació: 20
 • Nivell de lloc: 08
 • Jornada de treball: Ordinària-Flexible
 • Centre de treball: Ajuntament
 • Adscripció orgànica: Àrea de Presidència/Policia Local

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

Darrera actualització: 28.02.2024 | 07:17