Tècnic/a superior d'esports

Divendres, 15 de març de 2024 a les 13:09

ESTAT: OBERTA
Presentació d'instàncies del 5 al 24 d'abril, ambdós inclosos

PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA PER A L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, PER L’EXISTÈNCIA DE DUES PLACES VACANTS DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICS/QUES SUPERIORS, ADSCRITS/ES ALS LLOCS DE TÈCNICS/QUES SUPERIORS D’ESPORTS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, I AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA.

Lloc a cobrir: Tècnic/a Superior d'Esports
Nombre de places: 2
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Grup: A
Subgrup: A1
Escala: Administració Especial
Nivell de complement de destinació: 26
Nivell de lloc: 12
Jornada de treball: Ordinària-Flexible
Centre de treball: Montcada Aqua
Adscripció orgànica: Àrea Social/Esports

Darrera actualització: 04.04.2024 | 10:18