Ingres Mínim Vital

Índex

1. QUI EL POT DEMANAR

1.1 Persones que viuen soles.

 • Persones d’entre 23 i 65 anys que visquin soles o que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s’hi integrin, sempre que:
  • No estiguin casades, tret que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.
  • No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.
  • No formin part d’una altra unitat de convivència.
  • Hagin viscut de manera independent durant almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. S’entén que una persona ha viscut de manera independent si ha romàs d’alta en la Seguretat Social almenys dotze mesos, continuats o no, sempre que acrediti domicili diferent del dels seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys.
 • Dones majors d’edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
 • No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

1.2. Persones que representen a vàries que viuen juntes (unitat de convivència)

Els titulars de l’IMV, és a dir, les persones que perceben la prestació en nom de la unitat de convivència i la representen, han de tenir plena capacitat d’obrar i una edat d’entre 23 i 65 anys.

També en poden ser titulars, sempre que tinguin plena capacitat d’obrar:

 • Les  persones majors d’edat o menors emancipats, quan tinguin fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
 • Els majors de 65 anys si la unitat de convivència està només formada per persones majors de 65 anys i menors d’edat o persones incapacitades judicialment. 

En tot cas, en un mateix domicili hi pot haver com a màxim dos titulars.  

2. QUI FORMA UNA UNITAT DE CONVIVÈNCIA

La unitat de convivència està formada per totes les persones que visquin en un mateix domicili, unides per vincle matrimonial o com a parella de fet, i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, adopció, i altres persones amb qui convisquin en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

 • També són unitats de convivència:
  • La formada per una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el domicili familiar habitual acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat
  • La formada per una persona que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci i els seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.  
  • La formada per dues o més persones grans d’entre 23 i 65 anys que habitin el mateix domicili sense mantenir entre elles una de les relacions assenyalades als punts anteriors, en els termes que es determinin i sempre que hagin viscut de manera independent almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. Aquestes unitats de convivència o una persona beneficiària individual poden compartir habitatge amb una altra unitat de convivència constituïda per membres d’una família o relació anàloga.
 • La unitat de convivència ha d’estar constituïda de manera continuada durant almenys l’any anterior a la presentació de la sol·licitud.
 • No és necessari que la unitat de convivència estigui constituïda amb un any d’antelació a la presentació de la sol·licitud en els supòsits següents:
  • Dones que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, acompanyades dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Persones que hagin iniciat els tràmits de separació i divorci, acompanyades dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
  • Persones víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
  • En els supòsits en què en la unitat de convivència s’integrin nous membres per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
  • Altres supòsits que es determinin reglamentàriament.
 • Es considera que no trenca la convivència la separació transitòria per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres circumstàncies similars.
 • Una mateixa persona no pot formar part de més d’una unitat de convivència.

3. COM FER EL TRÀMIT A TRAVÉS DE L’ORDINADOR

La Guia editada per l’Institut de la Seguretat Social us condueix, pas a pas, fins a la presentació del formulari.

3.1 Si teniu certificat electrònic

Si disposeu de certificat electrònic o usuari i contrasenya a cl@veho podeu sol·licitar a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, tot adjuntant també la documentació necessària i omplint les dades del formulari.

La ruta d’accés és: www.seg-social.es – Sede Electrónica – Ciudadanos – Otros procedimientos – Ingreso mínimo vital – Certificadao electrónico o Usuario + contraseña – Acceso al Servicio como interesado – Captura de datos de sol·licitud – Anexado de documentación – Confirmación de datos – Firmar y enviar – Datos de registro – Justificante de registro electrónico

3.2 Si no teniu certificat electrònic

Si no disposeu de certificat electrònic o usuari i contrasenya amb cl@veaccediu a a la sol·licitud des del Formulario Ingreso Mñinimo Vital , ompliu-lo amb les vostres dades i les dels beneficiaris de la unitat de convivència i la documentació per atendre la sol·licitud.

La ruta d’accés és: www.seg-social.es – Sede Electrónica – Ciudadanos – Otros procedimientos – Ingreso mínimo vital – Sin certifiado – Solicitar Ingreso Mínimo Vital – Datos del solicitante – Cobro de la prestación

4. COM FER EL TRÀMIT SI NO DISPOSES D’ORDINADOR O DE CONNEXIÓ A INTERNET

Enviant la documentació per correu ordinari al Centre d’Atenció e Informació de la Seguritat Social corresponent al municipi Montcada i Reixac

Presencialment, demanant cita prèvia amb antelació al telèfon 901 10 65 70

5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

La documentació bàsica que necessitarà és:

 • Per acreditar la identitat: DNI o NIE en el caso d’estrangers.
 • Pera acreditar la residència legal a Espanya: inscripció en el registre central de estrangers, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea o tarjeta d’identitat de estrangers.
 • Para acreditar el domicili a Espanya: certificat d’empadronament on constin totes les persones empadronades en el domicili i la data d’antiguitat.
 • Per acreditar l’existència de la unitat de convivència: llibre de família, certificat de naixement del registre civil dels fills, o inscripció en el registre de parelles de fet.
 • Declaració responsable d’ingressos i patrimoni.

Altres documents que puguin ser necessaris en casos concrets:

 • Sentència de separació o divorci.
 • Conveni regulador.
 • Sentència de guarda i custòdia

6. CONSULTES

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL

Darrera actualització: 22.01.2021 | 09:43
Darrera actualització: 22.01.2021 | 09:43