Reglament del servei municipal de clavegueram

  • L’objecte del present Reglament és la regulació del Servei municipal de Clavegueram al terme Municipal de Montcada i Reixac i de les relacions entre l’Ajuntament, el Prestador del Servei, i els usuaris, assenyalant els drets i obligacions bàsiques de cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions d’altres Administracions.
  • El Servei de Clavegueram és de caràcter públic, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest Reglament i la resta de disposicions legals vigents. En tot cas, el Servei de Clavegueram s’ajustarà a allò previst al present Reglament i, subsidiàriament a allò previst al Reglament Metropolità d’abocament d’aigües residuals i a la normativa aplicable en matèria de gestió de serveis públics per part dels ens locals.
Darrera actualització: 19.02.2020 | 13:35