Reglament de Participació Ciutadana

És objecte d’aquest Reglament establir el règim jurídic, les modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria dels instruments i mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit competencial de l’Ajuntament.

Aprovat definitivament de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió 29 de novembre de 2018, es fa públic el text íntegre del mencionat reglament, en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Darrera actualització: 18.12.2019 | 07:34