Ordenança sobre conservació i seguretat dels elements exteriors dels edificis

L’objecte d’aquesta ordenança és la regulac ió de l’acreditació del compliment del deure dels propietaris de mantenir els seus edificis, amb independència del seu ús, en l'adequat estat de conservació en tots el s seus elements exteriors (façanes i cobertes) que puguin afectar tercers o la via pública.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 11:55