Ordenança municipal sobre els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució

Aquesta Ordenança té per objecte establir els requi sits i les condicions que han de complir els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, així com els dels reservats annexos on es desenvolupa la prestació de serveis de naturalesa sexual, que, d'acord amb el que preveu el Decret 217/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la pro stitució, han de ser determinats pels ajuntaments.

Darrera actualització: 23.11.2017 | 11:59