Escoles bressol

Situació excepcional COVID-19

L’oferta de places enguany es pot veure condicionada per les noves mesures de prevenció i seguretat degudes a l’afectació de la COVID-19 i que afectarien tant a la distribució dels espais com a les ràtios de les aules.

Procediment per a la preinscripció a les escoles bressol municipals curs 20-21

Període de preinscripció: del 8 al 19 de juny

Preinscripció preferentment telemàtica

Portes obertes virtuals

Només serà presencial els dies 17,18 i 19 a l’escola triada en primera opció, però sempre amb cita prèvia.

Telèfons de contacte i horari d’atenció telefònica de les escoles bressol municipals, a partir del 2 de juny:

 • EBM  Cami del Bosc
  93 575 80 93
  Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 17.30 h

 • EBM Can Sant Joan:
  93 564 60 55
  Horari: de 9 a 13h i de 15 a 17.30 h

 • EBM Can Casamada
  93 575 28 51
  Horari:de  9 a 13 h i de 15 a 17.30 h

 • EBM Font Freda
  93 564 47 02
  Horari: de 10  a 13 h i de 17 a 19 h

 • EBM Mitja Costa
  93 575 42 73
  Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Cal emplenar  el full de sol·licitud que trobareu aquí properament i reenviar-lo emplenat, juntament amb  la documentació que acrediti tots els criteris puntuables , als correus electrònics  de cada escola, en el termini fixat per a les preinscripció:

Criteris d'admissió d'alumnes i barems preinscripció

 • El procés de preinscripció és únic i comú per a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals.
 • Es considerarà el municipi com a zona única.
 • Es presentarà una única sol·licitud on constarà un sol centre preferent

PROCEDIMENT GENERAL D'ADMISSIÓ

 • Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s'apliquen,en primer lloc, els criteris prioritaris i, després, els criteris complementaris.
 • Per desfer les situacions d'empat, s'aplicarà el resultat del sorteig públic d'acord amb el procediment que estableix el Departament d'Ensenyament. Després del resultat del sorteig s'adjudiquen les places als centres. Aquestes no sempre es corresponen amb les primeres opcions sol·licitades.
 • Les famílies hauran d'acreditar les circumstàncies que s’al·leguin en el moment de presentar la sol·licitud. Hauran d'aportar l'original i fotocòpia d'aquells documents que justifiquin la seva situació quant a l'atorgament de punts en el barem.

CRITERIS GENERALS

 • Existència de germans/es escolaritzats/des a l'escola bressol en el curs per al qual es fa la preinscripció o de pare/mare o tutor/a legal que hi treballi: 40 punts.
 • Proximitat (només puntua un dels dos criteris següents):
  • 1. Quan la unitat familiar resideix a Montcada i Reixac: 30 punts.
  • 2. El domicili al·legat a efecte de proximitat és el lloc de treball, situat a Montcada i Reixac: 20 punts
 • Quan el pare/mare o tutor/a sigui beneficiari de l'ajut de renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fils a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
 • Quan l'alumne/a, pare/mare o tutor/a, un/a germà/na  de l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts.
 •  Els pares/mares o tutors/es treballen o un de sol en el cas de famílies monoparentals: 4 punts.
 •  Els pares/mares o tutors/es es troben en situació legal de desocupació o un de sol en cas de famílies monoparentals: també quan un dels dos progenitors treballa i l'altre acredita situació legal de desocupació: 2 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Quan la família acrediti una situació de família nombrosa, família monoparental o es preinscriguin dos o més germans alhora (només puntua per un dels supòsits): 15 punts

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

La Xarxa d’escoles bressol municipals està conformada per cinc escoles: EBM Camí del Bosc, EBM Mitja Costa, EBM Font Freda, EBM Can Casamada i EBM Can Sant Joan.

Les escoles de la Xarxa treballen coordinament entre elles pel que fa normatives, calendaris, processos de matriculació, etc.

Els projectes educatius són propis però comparteixen una línia educativa comuna basada en el joc i l’experimentació, tot respectant la individualitat i capacitats de cada infant, en un entorn ric en estímuls i afecte.

La comunicació diària amb les famílies és també una part fonamental de la intervenció educativa.

L'escolarització en l'etapa educativa 0-3 anys té com a objectius prioritaris la conciliació de la vida familiar i laboral, la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la cohesió social, així com la prevenció i la detecció precoç.