Tècnic/a Mitjà/na de Gestió de residus i neteja

Divendres, 26 d'abril de 2024 a les 10:33

ESTAT: OBERTA
Termini de presentació d'instàncies de l'11 al 30 de maig de 2024

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA PER A L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, PER L’EXISTÈNCIA D’UNA PLAÇA VACANT DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICS/QUES MITJANS/NES, ADSCRIT/A AL LLOC DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, I AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA

Lloc a cobrir: Tècnic/a Mitjà/na de gestió de residus i neteja
Nombre de places: 1
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Grup: A
Subgrup: A2
Escala: Administració Especial
Nivell de complement de destinació: 20
Nivell de lloc: 08
Jornada de treball: Ordinària-Flexible
Centre de treball: Ajuntament
Adscripció orgànica: Àrea de Serveis / Serveis municipals i Espai públic

Darrera actualització: 16.05.2024 | 08:22