Tècnic/a Mitjà de Cultura (especialitat música)

Dimarts, 2 d'abril de 2024 a les 13:26

ESTAT: EN PROCÉS
El termini de presentació d'instàncies va finalitzar el 30 d'abril de 2024

PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA PER A L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, PER L’EXISTÈNCIA DE PLAÇA VACANT D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICS/QUES MITJANS/NES, ADSCRIT/A AL LLOC DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE CULTURA ESPECIALITZAT/DA EN MÚSICA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, I AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA

Lloc a cobrir:Tècnic/a Mig de Cultura, especialitzat/da en música
Nombre de places: 1
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Grup: A
Subgrup: A2
Escala: Administració Especial
Nivell de complement de destinació: 20
Nivell de lloc: 08
Jornada de treball: Ordinària-Flexible
Centre de treball: Casa de la Vila
Adscripció orgànica: Àrea Social/Cultura i Patrimoni

Darrera actualització: 03.05.2024 | 09:43