Encarregat de brigada

Divendres, 28 d'abril de 2023 a les 09:00

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari de carrera per a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per l’existència de plaça vacant d’un/a encarregat/da de brigada, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, adscrit/a al lloc d’encarregat/da de brigada municipal, de l’Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica, grup de classificació C2, pel sistema de concurs oposició lliure, i amb constitució de borsa.

Lloc a cobrir: Encarregat/a de Brigada (0533)
Número de places: 1
Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
Grup: C
Subgrup: C2
Escala: Administració Especial
Nivell de complement de destinació: 16
Nivell de lloc: 07
Jornada de treball: Jornada ordinària
Centre de treball: Brigada municipal
Adscripció orgànica: Transició ecològica i sostenibilitat, manteniment, espai públic i transició energètica

Import de la taxa: 14,79 euros.

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

Darrera actualització: 27.12.2023 | 11:08