Tècnic/a mig intervenció

Divendres, 28 d'abril de 2023 a les 08:53

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari interí per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per raons d’urgència, per l’existència de plaça vacant d’un/a tècnic/a mig, escala administració especial, subescala tècnics mitjans, adscrit/a al lloc de treball de tècnic/a mig intervenció de l’Àrea Econòmica, pel sistema de concurs lliure, amb prova pràctica i constitució de borsa.

Lloc a cobrir: Tècnic/a Mig Intervenció (lloc 478)
Classe de personal: Funcionari/ària interí/na
Grup: A
Subgrup: A2
Escala: Administració Especial
Nivell de complement de destinació: 20
Nivell de lloc : 8
Jornada de treball: Ordinària – Flexible
Centre de treball: Ajuntament
Adscripció orgànica: Àrea Econòmica - Intervenció

Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.

Darrera actualització: 01.02.2024 | 13:28