Inspector/a de Salut Pública

Divendres, 23 de febrer de 2024 a les 09:08

ESTAT: EN PROCÉS

El termini de presentació d’instàncies, de reclamacions i/o per acreditar les condicions no reunides i/o esmenar els motius d’exclusió, és de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci del decret, des del dia 11 d´abril fins el dia 24 d´abril, ambdós inclosos.

La presentació serà només mitjançant la instància electrònica que es troba a la web municipal en el següent enllaç.

NOTA: No s’admetrà documentació per correu electrònic.
 

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC PER COBRIR LLOCS DE  TREBALL D’INSPECTOR/A DE SALUT PÚBLICA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2

Llocs a cobrir: Inspector/a de Salut Pública
Classe de personal: Funcionari interí i/o personal laboral temporal
Categoria: Tècnic/a Mitjà/na
Grup: A2
Jornada de treball: Jornada ordinària – Jornada flexible
Adscripció orgànica: Area Social – Sanitat i Salut Pública i Benestar Animal.
Àrea Serveis – Llicències, Activitats i Qualitat Ambiental.
Nivell de complement de destí: 20
Nivell de lloc: 8

Darrera actualització: 10.04.2024 | 14:56