Tècnic Superior Recursos Humans

Dimarts, 4 d'abril de 2023 a les 09:00

ESTAT: TANCADA

Procés selectiu per al nomenament de personal funcionari interí per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per raons d’urgència, per l’existència de plaça vacant d’un/a tècnic/a administració general de l’escala d’administració general de la plantilla de personal funcionari, subescala tècnica , adscrita al lloc de tècnic/a superior de recursos humans de l’Àrea de Serveis Generals, grup classificació A1, pel sistema de concurs oposició amb constitució de borsa.

Lloc a cobrir: Tècnic/a Superior Recursos Humans (lloc 512)
Classe de personal: Funcionari/ària interí/na
Grup: A
Subgrup: A1
Escala: Administració General
Nivell de complement de destinació: 26
Nivell de lloc : 12
Jornada de treball: Ordinària – Flexible
Centre de treball: Ajuntament
Adscripció orgànica: Àrea Serveis Generals – Recursos Humans
 
Per a qualsevol consulta sobre aquest procés, contacteu amb el correu electrònic: seleccio@montcada.org.
Darrera actualització: 29.09.2023 | 07:08