Oficina Local d'Habitatge

Des del 2 juny atenció presencial amb cita prèvia.

L'Oficina Local d'Habitatge és un organisme de titularitat municipal de caràcter instrumental, a traves de la qual es desenvoluparan les actuacions del Pla Local d'Habitatge i es dóna resposta a la necessitat creixent de proximitat ciutadana (oficina única) de les polítiques locals d'habitatge.
L'Oficina Local d'Habitatge representa la separació de la política d'habitatge centrada en l'obra nova (promoció habitatges) i l'actual presa de consciència i interès en la gestió municipal del parc construït; en la ciutat ja existent.

L'Oficina Local d'Habitatge té per objectius generals:

- El foment de l'accés assequible a l'habitatge.
- La dinamització del mercat de lloguer.
- L'optimització de l'ocupació del parc vacant.
- La promoció del manteniment i la rehabilitació

Per assolir els seus objectius i com a criteris informadors en la prestació de serveis, l'OLH té en compte els següents referents:

- La prestació integrada de la pluralitat de serveis associats al par d'habitatges.
- L'optimització dels recursos existents en matèria d'habitatge.
- El concepte de finestreta única, atenció directa al ciutadà i proximitat.
- La coordinació interdepartamental i el treball transversal.
- La col·laboració interadministrativa entre el municipi i la Generalitat.
- La concentració entre els agents públics i privats.

A l'Oficina Local d'Habitatge comptem amb el següent catàleg de serveis:

Gestió i Adjudicació:

Registre Municipal de sol·licitants d'habitatge i places d'aparcament: Des de l'OLH centralitzem totes les demandes en matèria d'habitatge per tenir un coneixement real de les necessitats dels diferents grups socials (joves, persones immigrades, gent gran, etc..)

Gestió i Adjudicació d'Habitatges de Protecció Oficial en règim general i en règim concertat: Des de l'Oficina Local d'habitatge es tramiten i gestionen tot el flux de sol·licituds per optar a les diferents promocions d'habitatges amb protecció oficial, ja siguin destinats a compra o alloguer.

Gestió i Adjudicació d'Habitatges Municipals: Des de l'OLH i en coordinació amb Serveis Socials donem la oportunitat a persones amb risc d'exclusió social de viure en un habitatge de renda baixa per poder consolidar la seva economia domèstica i poder optar a una vivenda del parc privat (màxim 5 anys).

Tramitació d'ajuts:

Tramitació d'Ajuts a l'accés a habitatges protegits: La tramitació d'aquests ajuts va lligada a l'adjudicació dels habitatges de protecció oficial. Des de l'Oficina facilitem la complimentació dels impresos necessaris per tramitar l'ajut.

Tramitació d'Ajuts al pagament de lloguer: Els ajuts al pagament de lloguer es un dels serveis que més sol·licitants mouen a l'Oficina d'Habitatge. Aquests ajuts intenten frenar la pujada dels preus de lloguer aportant la diferència entre el lloguer real i el lloguer just. El màxim que una unitat de convivència pot rebre és de 240 euros mensuals.

Tramitació d'ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges: El pas previ per poder demanar l'ajut és sol·licitar un TEDI (comunitat de veïns) o un iii (únic propietari). Aquests ajuts intenten frenar la degradació del parc privat als diferents municipis dotant a les comunitats de propietaris d'un ajut econòmic per rehabilitar elements comuns de l'edifici.

Tramitació d'ajuts 6000: L'objecte d'aquestes subvencions és concedir ajuts als propietaris d'habitatges desocupats per reformar o adequar l'habitatge amb la condició que els posin per llogar a la borsa per incrementar el parc de lloguer social.

Tramitació d'Informes Tècnics:

Sol·licituds d'Informes Interns d'idoneïtat: És el pas previ per poder demanar una ajuda per a la rehabilitació d'habitatges, com justificació del seu necessitat, idoneïtat i coherència tècnica.

Sol·licitud de Test de l'edifici (TEDI): És el pas previ per poder acollir-se a les ajudes a la rehabilitació d'edificis per justificar la necessitat i idoneïtat de rehabilitar elements comuns d'un edifici destinat a l'ús residencial.

Tramitació de cèdules d'habitabilitat: La cèdula d'habitabilitat acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa que siguin fixats per reglament i té aptitud per ser destinada a residència humana. Per poder ocupar un habitatge cal haver obtingut prèviament la cèdula. Des de la OLH es tramiten cèdules de primera i segona ocupació.

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 496
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: habitatge@montcada.org
Horari:  
El servei funciona amb cita prèvia que es pot sol·licitar al telèfon 93 572 64 96, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, o per correu electrònic
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 28.05.2020 | 16:38