Aprovat el calendari fiscal per al 2018

Dissabte, 23 de desembre de 2017 a les 13:00

El calendari de pagament d'impostos i taxes municipals de l'any vinent es presenta amb canvis respecte el 2017.

Les modificacions són fruit de la delegació de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) a l'Organisme de Recaptació Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). L'adaptació a la normativa d'aquest ens implica canvis en el calendari fiscal, així com en les bonificacions, terminis de fraccionament –que s'amplia, en alguns casos, fins a 36 mesos–, es redueix la quantitat mínima per la qual s'exigirà garantia, passant de 12.000 a 18.000 euros. En definitiva, es pretén fer més assequible el pagament a les persones i empreses que puguin tenir dificultats en el compliment dels terminis. A nivell particular, la ciutadania disposarà també de tots els serveis que ofereix l'ORGT, com és la possibilitat de consultar i gestionar les multes, l'impost de vehicles de tracció mecànica i l'IAE, mitjançant el seu espai web: www.orgt.diba.cat.

Pel que fa a les ordenances que recapta directament l'Ajuntament, es manté el 5% de l'Impost de Béns Immobles Urbans (Ibiu) per a aquelles persones que en tinguin domiciliat el pagament, així com la possibilitat de cobrament bancari a quatre terminis, sistema amb el qual també es podrà abonar la taxa de residus. El calendari de pagament dels terminis domiciliats de l'Ibiu i de la taxa de residus serà l'1 de març, l'1 de juny, el 3 de setembre i 3 de desembre. La resta de tributs domiciliats es carregarà en un únic termini, l'1 de març.

El  termini voluntari de pagament no domiciliat serà el següent: taxa de mercats ambulants, del 12 de gener al 16 de març; taxa de guals, del 2 de març al 4 de maig; taxa de cementiri, del 2 de març al 4 de maig; l'impost sobre béns immobles urbans, rústics i de característiques especials (bices), del 4 de maig al 6 de juliol; i la taxa de residus, del 14 de setembre al 16 de novembre. Les persones que vulguin sol·licitar la domiciliació bancària o bé, notificar a l'Ajuntament qualsevol informació relacionada amb els impostos, tenen com a data màxima per fer-ho el 15 de gener. Al web municipal, www.montcada.cat, es pot descarregar l'imprès de sol·licitud de domiciliació.

Des de l'exercici 2017, l'impost de vehicles de tracció mecànica el gestiona l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona i en aquest 2018 s'hi incorpora el de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). El termini voluntari de pagament de l'impost de vehicles anirà de l'1 de març al 4 de maig; qui pagui pel banc en només una quota, se li descomptarà el 2 de maig i qui ho fraccioni, els rebuts li arribaran el 3 d'abril, el 2 de juliol, l'1 d'octubre i el 3 de desembre. Respecte l'IAE, el pagament s'haurà de fer entre el 14 de setembre i el 16 de novembre i si es fa pel banc, la quota es descomptarà el 2 de novembre. Per als pagaments i sobre qualsevol altre gestió vinculada a aquests dos impostos, s'ha de contactar directament amb l'ORGT (C. Aigües, 3; 934 729 171). 

 

Darrera actualització: 22.12.2017 | 11:45