EL CARNAVAL A MONTCADA I REIXAC
BASES 2023
 1. ORGANITZACIÓ
  1. La RUA DE CARNAVAL 2023 tindrà lloc el dissabte 18 de febrer de 2023.
  2. La Rua sortirà a les 17h des del carrer Bifurcació. La Rua l’encapçalarà un grup d’animació i al seu darrere podran desfilar els grups i les persones que vagin disfressats i que vulguin participar a la rua sense pertànyer a cap comparsa.
  3. L’ordre de col·locació de les comparses a la Rua romandrà a criteri de l’organització per optimitzar-ne la composició, el seu transcurs i millorar l’espectacle conjunt. La comparsa amb el número 1, serà la que ocupi la primera posició de les comparses. L’espai on s’han de col·locar per fer la formació de sortida estarà marcat al c. Bifurcació amb el número que li correspongui.
  4. L’itinerari serà el següent: c/ Bifurcació, c/ Bateria, c/ Masia, c/ Molí, c/ de la Mina, Av. de la Unitat, c/ Pasqual, c/ Elionor, c/ Major, Pont dels Hermanos, Rambla dels Països Catalans. Final: Camí de la Font Freda, davant del Pavelló Miquel Poblet.
  5. En l’itinerari les coreografies de les comparses han de ser mòbils durant tot l’itinerari. No estan permeses les aturades per fer coreografies.
 2. PARTICIPANTS
  1. Poden participar totes les associacions i grups que ho desitgin, tant si són de Montcada i Reixac com si no ho són, sigui aportant una carrossa i/o una comparsa.
  2. També pot participar, en grup o a títol individual, tothom que vagi disfressat, encara que no formi part d’una comparsa.
   Els participants es poden incorporar en tres punts diferents:
   1. A la sortida (C/ Bifurcació)
   2. Davant de l’Ajuntament (Av. de la Unitat)
   3. A la rotonda entre el c. Elionor i el c. Major.
    Aquestes persones es col·locaran darrere del grup d’animació que encapçala la Rua i abans de la primera comparsa.
  3. Amb l’objectiu de respectar la cultura popular i les tradicions, els vestits tradicionals no es consideren disfresses. Per aquest motiu, aquest tipus de comparses no podrà participar en la rua.
 3. PREMIS
  1. A la Rua de Carnaval de Montcada i Reixac no s’atorga cap classe de premi. El lliurament dels trofeus/records a les comparses es farà abans d’iniciar la Rua de Carnaval.
 4. CATEGORIES I MODALITATS D’APORTACIONS MUNICIPALS
  1. Les aportacions municipals van a càrrec del pressupost de la Regidoria de Cultura i Patrimoni. Es concedeixen a les comparses com a ajut a les despeses de confecció de disfresses, muntatge de carrosses, lloguers d’equips de so i llum, o per a qualsevol altre concepte relacionat amb la comparsa.
  2. Aquesta aportació s’haurà de justificar a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, Av. de la Unitat 6, de dilluns a divendres en l’horari d’atenció al públic, en el termini d’un mes un cop passada la Rua de Carnaval, mitjançant la presentació dels justificants de la despesa de l’aportació atorgada.
  3. Per a Comparses del municipi
   Es consideren comparses del municipi aquelles en què almenys el 70% dels seus integrants viuen a Montcada i Reixac.
   S’estableixen sis grups d’aportacions:
   1. A. Grups de 35 a 49 persones:  450 €.
   2. B. Grups de 50 a 64 persones:  550 €.
   3. C. Grups de 65 a 79 persones:  650 €.
   4. D. Grups de 80 a 94 persones:  750 €.
   5. E. Grups de 95 a 114 persones: 850 €.
   6. F. Grups de 114 persones o més: 850 € (més 5 € per persona a partir de la persona 115 i fins a un màxim de 1.100 € per comparsa).
  4. Per a Comparses de fora del municipi
   S’estableix una aportació única de 100 € per a comparses de més de 35 persones de fora del municipi.
 5. INSCRIPCIONS I COBRAMENT DE LES APORTACIONS MUNICIPALS
  1. Els col·lectius que vulguin rebre l’aportació municipal hauran de registrar la seva inscripció a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, Av. de la Unitat 6, de dilluns a divendres en l’horari d’atenció al públic, presentant l’imprès Full d’inscripció Rua de Carnaval 2023 de Montcada i Reixac.
  2. Totes les comparses hauran d’adjuntar al full d’inscripció un llistat numerat amb el nom i els dos cognoms de totes les persones integrants de la comparsa.
  3. S’estableix el termini d’inscripció del 15 de desembre del 2022 al 15 de gener del 2023 (ambdós inclosos).
  4. L’aportació es pagarà a l’entitat que representi a la comparsa o a la persona física designada per la comparsa. Les comparses hauran de nomenar a una persona física o jurídica que es faci responsable del cobrament de l’aportació i que faciliti les seves dades personals i bancàries.
  5. Els fulls d’inscripció estaran disponibles a la Casa de la Vila (c/ Major 32) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Montcada i Reixac www.montcada.cat.
 6. VEHICLES I CARROSSES
  1. Cada carrossa i vehicle haurà de dur un extintor homologat per tal de prevenir riscos potencials. L’extintor ha d’estar situat en un lloc de fàcil accés en cas d’accident.
  2. Es recomana que les instal·lacions elèctriques dels equips de so i de llum les faci personal qualificat.
  3. Es recomana que totes les comparses disposin d’un cotxe de suport. Aquest cotxe haurà d’anar decorat d’acord amb la temàtica de la comparsa.
  4. Els conductors dels diferents vehicles estan sotmesos a la normativa vigent en matèria de circulació, així com a la legislació vigent en matèria de vehicles, i hauran de tenir la corresponent assegurança obligatòria.
  5. Per motius de seguretat, no es pot fer provisió de combustible als generadors durant el recorregut.
  6. Les comparses que utilitzin una de les 4 plataformes de què disposa l’Ajuntament per fer les carrosses, hauran de comptar amb un local dins del municipi per guardar-les i fer el muntatge i desmuntatge i es faran càrrec del seu transport. Les plataformes no estan autoritzades a sortir del municipi.
 7. SAMBÒDROM
  1. El sambòdrom se celebrarà seguidament, en finalitzar la Rua, al Camí de la Font Freda, davant del Pavelló Miquel Poblet.
  2. El sambòdrom és una continuació de la Rua on les comparses situen les seves carrosses en el lloc indicat i, un cop a lloc, tenen dues opcions: o bé realitzar una coreografia aturant-se davant de la grada, o bé continuar desfilant com si es seguís l’itinerari de la Rua. Qualsevol de les opcions és voluntària, i s’ha de comunicar a l’organització per mitjà del full d’inscripció a la Rua, en el moment de sol·licitar la subvenció pertinent.
  3. Les comparses disposaran fins a 3 minuts per fer la seva coreografia.
  4. Les comparses que no vulguin fer coreografia al sambòdrom, continuaran la desfilada sense aturar-se.
  5. Els suports amb la música de les coreografia del sambòdrom s’ha de lliurar al Departament de Cultura i Patrimoni (C. Major 32) els dies 8 i 9 de febrer de 8 a 14 h.
 8. DISPOSICIONS FINALS
  1. La realització de la Rua de Carnaval 2023 està condicionada a les mesures de prevenció sanitàries que marqui la normativa vigent en aquest període.
  2. La inscripció per a la participació a la Rua comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Montcada i Reixac, novembre de 2022

VÍDEOS

*Feu servir el desplegable de la llista de reproducció per accedir a més vídeos