Preguntes freqüents de les llicències i comunicats d'obra COVID-19

Dimarts, 19 de maig de 2020 a les 16:21
 1. Com queda la tramitació d’una llicència d’obres en tràmit?
   
 2. Es pot iniciar la tramitació d’una llicència?
   
 3. Es pot iniciar la tramitació d’una Comunicació Prèvia? Un cop presentada es poden iniciar les obres comunicades?
   
 4. Poden seguir en curs les execucions d’obres amb llicència ja atorgada o comunicació prèvia validada?
   
 5. La prevenció i protecció contra la COVID-19 a les obres
   

 

1. Com queda la tramitació d’una llicència d’obres en tràmit?

La tramitació d’una llicència restarà suspesa fins que s’aixequi l’excepcional estat d’alarma decretat pel Govern.

Tanmateix, i sempre que no es perjudiquin interessos de tercers o hi hagin altres interessats en el procediment, d’acord amb l’apartat tercer de la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es preveu la possibilitat d’acordar la continuació del procediment en cas que l’interessat, de manera expressa, manifesti la seva conformitat a què el tràmit corresponent no quedi suspès.

Als efectes anteriors, caldrà presentar una instància per Seu Electrònica en la qual es posi de manifest aquesta conformitat.

2. Es pot iniciar la tramitació d’una llicència?

Es podrà formular sol·licitud de llicència, no obstant això, la seva tramitació restarà suspesa d’acord amb el que s’exposa en el punt anterior. 

Tanmateix, i sempre que no es perjudiquin interessos de tercers o hi hagin altres interessats en el procediment, d’acord amb l’apartat tercer de la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es preveu la possibilitat d’acordar la continuació del procediment en cas que l’interessat, de manera expressa, manifesti la seva conformitat a què el tràmit corresponent no quedi suspès.

Als efectes anteriors, caldrà presentar una instància per Seu Electrònica en la qual es posi de manifest aquesta conformitat.

3. Es pot iniciar la tramitació d’una Comunicació Prèvia? Un cop presentada es poden iniciar les obres comunicades?

En el cas que es presenti una comunicació prèvia, aquesta restarà subjecte a l’ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, modificada per l’ordre SND/385/2020, de 3 de maig, en la que s’estableix, amb caràcter general, la suspensió de tota classe d’obra que suposi una intervenció en edifici existent.

Excepcionalment, es podran executar les obres comunicades que afectin un edifici existent, quan concorri algun dels supòsits següents: 

 1. Quan pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de la delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones relacionades amb l’activitat de l’obra.
 2. Quan es tracti d’obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les que no hi tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les condicions següents:
  1. Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.
  2. L’accés i la sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi al començament i a la finalització de la jornada laboral.
  3. Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVD-19 indicades per les autoritats sanitàries.
 3. Treballs i obres puntuals que tinguin per finalitat reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com tasques de vigilància.

Així mateix, en tots els casos exceptuats anteriorment es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a realitzar operacions puntuals de connexió amb altres xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per a l’execució de les obres.

En els tres casos anteriors, dins la documentació presentada haurà de constar el compromís de que es compliran les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents.

En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per a una actuació subjecta al règim previst per a la llicència urbanística, es comunicarà a l’interessat quin és el règim que li correspon i no s’estarà habilitat per a iniciar les obres.

4. Poden seguir en curs les execucions d’obres amb llicència ja atorgada o comunicació prèvia validada?

Només podran seguir en curs d’execució, aquelles obres que no comportin una intervenció en edificis existents en els quals s’hi trobin persones alienes a l’obra (ja sigui perquè hi resideixen, per motius laborals o qualsevol altre), com poden ser les obres de nova planta, les grans rehabilitacions o les que es duguin a terme en edificis buits, sempre que es garanteixin les mesures de seguretat pertinents.

En aquest sentit, abans de reprendre els treballs, caldrà que es presenti escrit fent constar el compromís de que es compliran les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents.

D’acord amb l’ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, modificada per l’ordre SND/385/2020, de 3 de maig, en la que s’estableix, amb caràcter general, la suspensió de tota classe d’obra que suposi una intervenció en edifici existent.

Excepcionalment, es podran executar les obres comunicades que afectin un edifici existent, quan concorri algun dels supòsits següents: 

 1. Quan pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de la delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones relacionades amb l’activitat de l’obra.
 2. Quan es tracti d’obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les que no hi tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les condicions següents:
  1. Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.
  2. L’accés i la sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi al començament i a la finalització de la jornada laboral.
  3. Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVD-19 indicades per les autoritats sanitàries.
 3. Treballs i obres puntuals que tinguin per finalitat reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com tasques de vigilància.

Així mateix, en tots els casos exceptuats anteriorment es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a realitzar operacions puntuals de connexió amb altres xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per a l’execució de les obres.

En els tres casos anteriors, dins la documentació presentada haurà de constar el compromís de que es compliran les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents.

5. La prevenció i protecció contra la COVID-19 a les obres

En la situació d’emergència sanitària en què es troba el país per la COVID-19, i en el context d’estat d’alarma, cal vetllar en tot moment per la salut i la seguretat  de les persones que treballen en el sector de la construcció, així com del seu entorn.

Cal fer èmfasis en la necessitat de “respectar les normes de protecció per evitar contagis i la propagació de la malaltia”, amb recomanacions, com ara, mantenir la distància mínima de seguretat entre les persones i l’obligació de circular per les vies i espais públics de forma individual.

Així mateix, per tal d’evitar les molèsties als veïns d’obres en curs, principalment en les emplaçades en zones residencials, es demana que es centrin els treballs en un horari més fàcil de conciliar amb la vida confinada dels veïns, ja de per si, prou difícil. 

Caldrà evitar sorolls les primeres hores del matí o hores de descans.

També, es demana que es posposin els treballs que generen molèsties acústiques i d’impacte, així com les que generin residus com les d’enderroc, per tal d’evitar al màxim la necessitat de transport als gestors de residus autoritzats.

Per a qualsevol obra, caldrà que el contractista deixi constància i així ho comuniqui a l’Ajuntament, que es compleixen les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents.

Darrera actualització: 19.05.2020 | 16:37