Llicències de parcel·lacions Urbanístiques

Aquest procediment s'aplica a tots els sol·licitants de llicències per realitzar parcel·lacions urbanístiques

Quin cost té:

Les marcades per l'Ordenança fiscal número 8

Qui pot sol·licitar-ho:

Només el propietari o propietaris de les finques que en són objecte

Cal aportar:

  • Plànol de parcel·lació a escala 1:500 (3 còpies)
  • Memòria en que es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la parcel.lació, es descrigui la finca a parcel.lar, es justifiqui jurídicament i tècnicament l'operació de parcel·lació i es descriguin les parcel·les resultants (3 còpie
  • Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000 (3 còpies)
  • Referència cadastral de la finca o finques objecte de la parcel·lació
  • Instància de sol·licitud

  • Justificant del pagament dels tributs

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 01.08.2017 | 10:53