Certificats Urbanístics

Descripció: Aquest procediment s'aplica a tots els particulars que desitgin obtenir algun certificat provinent de l'àrea municipal territorial, en particular:

  • Certificats d'aprofitament urbanístic
  • Certificats per a la inscripció d'immobles al Registre de la Propietat
  • Altres certificats (com ara, de correspondència de numeració, d'existència de llicència, etc.)

Quin cost té:

Les definides als article 7E i 7F de l'ordenança fiscal núm. 10

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona, encara que no sigui la propietària de la finca objecte de consulta

Cal aportar:

  • Instància sol·licitant el certificat

  • Justificant del pagament de la taxa
  • Aquella documentació que determini el Servei d'Urbanisme: la referència cadastral quan la consulta es refereixi a finques urbanes, i un plànol d'emplaçament quan la consulta es refereixi a finques rústiques o bé a finques urbanes sense número de po

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 07.05.2020 | 09:42