Subvencions habitabilitat 2021 Consorci Metropolità Habitatge

Dimarts, 2 de febrer de 2021 a les 10:51

El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 21 de desembre de 2020 ha aprovat la convocatòria per a l’any 2021 de subvencions per al foment de l’adequació d’habitatges específiques per als municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat.

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges privats existents a l’àrea metropolitana de Barcelona, destinats principalment a residencia habitual i permanent, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, per tal d’incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà. Resten exclosos els habitatges no destinats a residencia habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició de les borses de lloguer social o altres programes públics.

El termini de presentació de la sol·licitud d'ajuts i de la corresponent documentació s'obre el dia 1 de febrer de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2021. Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.

Són persones beneficiaries els propietaris i arrendataris d'habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si estan constituïts en règim de propietat horitzontal com si no. També podran ser beneficiaris els Ajuntaments metropolitans, les seves empreses públiques municipals i les societats mercantils en que hi participin íntegra o majoritàriament, així com les empreses de serveis energètics definides a la directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les condicions que estableix l’article 34.1 f) del Reial Decret 106/2018, de 9 de març .

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol·licitud.

La quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35 % del cost subvencionable, fins a un màxim de 5.000 euros per a cada una de les quatre tipologies d’actuacions (a, b, c i d) descrites en el punt 6 -Actuacions subvencionables i especificacions tècniques de la convocatòria. En cas que l'habitatge s'incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35 % del cost subvencionable, fins a un màxim de 10.000 euros per a cada una de les quatre tipologies d’actuacions (a, b, c i d) descrites en el punt 6 -Actuacions subvencionables i especificacions tècniques . D’acord amb l’article 22.2 de les Bases Reguladores, els habitatges per als quals s’hagin concedit ajuts per a la seva adequació no poden rebre nous ajuts pel mateix tipus d’actuació fins que hagin transcorregut deu anys a comptar des de la data de resolució de concessió.

Actuacions subvencionables i especificacions tècniques (vegeu la convocatòria):

Seran subvencionables les actuacions descrites a l’article 4 de les Bases Reguladores, i que són les següents:

  1.  Actuacions d’obtenció i/o millora de l’habitabilitat: Actuacions destinades a que l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides al decret Decret 141/2012, de 30 d'octubre (i les actualitzacions normatives que s’hi puguin produir), pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
  2. Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge: Actuacions d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament.
  3. Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica, com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED, entre d’altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  4. Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge: Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d’altres

Les especificacions tècniques són les que preveuen les Bases Reguladores a l’article 8 i es concreten de la següent manera :

  1. Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, a l’autorització municipal d’obres o al règim de comunicació prèvia, i tenir coherència tècnica i constructiva.
  2. L’obtenció de l’autorització d’obres, en el cas que sigui preceptiva, és un requisit necessari però no suficient per obtenir els ajuts regulats a les bases i la convocatòria . Així mateix la dita autorització d’obres, en la modalitat que correspongui d’acord amb el tipus d’actuació a realitzar, haurà de mantenir -se vigent obligatòriament en tot el temps d’execució de les obres.
  3. Per acollir-se als ajuts és necessari que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment de la presentació de la documentació final de les obres, o s’hagi presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. En aquest últim supòsit, caldrà que la nova cèdula d’habitabilitat sigui vigent en el moment de resolució de la sol·licitud de l’ajut.

Les sol·licituds d'ajuts s'han de formular en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i s'han d'adreçar juntament amb la documentació necessària, a l'Oficina Local d'Habitatge o, en el seu defecte, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de cada municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Podeu consultar tota la infoirmació a la pàgina del Concorci Metropolità de l'Habitatge

Darrera actualització: 22.06.2021 | 09:44