Pròrroga de les mesures de protecció social i econòmica en matèria d'habitatge de les llars vulnerables

Dijous, 28 d'octubre de 2021 a les 00:00

S’estenen fins al 28 de febrer de 2022 les mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d'habitatge establertes en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

El Real Decreto Ley 21/2021, de 26 d’octubre estén fins al 28 de febrer de 2022 les mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d'habitatge establertes en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

D'aquesta manera, s'amplia fins a aquesta data:

 • La suspensió dels procediments de desnonament i llançaments de les llars vulnerables sense alternativa habitacional (art. 1 del RDL 11/2020)
 • La suspensió dels procediments de desnonament i llançaments de les llars vulnerables sense alternativa habitacional amb els supòsits 2,4 i 7 de l'article 250.1 de la Llei 1/2020 d'Enjudiciament Civil (ocupacions) (article 1 bis del RDL 11/2020)

La suspensió no es produirà si l'ocupació es produeix quan:

 • L'habitatge habitual o la segona residència sigui d'una persona física,
 • Una persona jurídica tingui cedit l'habitatge a una persona física perquè aquesta hi tingui l'habitatge habitual o la segona residència,
 • L'entrada a l'habitatge sigui conseqüència de delicte,
 • Existeixin indicis que l'habitatge s'està utilitzant per fer activitats il·lícites,
 • L'habitatge sigui de titularitat pública o privada destinats a habitatge social i ja s'hagués assignat l'habitatge a la persona adjudicatària,
 • L'entrada s'hagi produït després de l'entrada en vigor del RDL
  • La pròrroga extraordinària de 6 mesos del contracte dels contractes de lloguer d'habitatge habitual (article 2 del RDL 11/2020)
  • La possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l'arrendador sigui un gran tenidor d'habitatge o una entitat pública (article 4 del RDL 11/2020)

També es prorroga, fins el 31 de març de 2020, el període en el que l'arrendador o propietari afectat per la suspensió dels desnonaments o llançaments pot sol·licitar una compensació a l'administració (DA 2a del RDL 37/2020)

L’Agència de l’habitatge de Catalunya ha publicat els  models de sol·licitud actualitzats que s’anexen.

Darrera actualització: 28.10.2021 | 09:52