Oberta la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer 2021

Dimarts, 27 d'abril de 2021 a les 08:50

Al DOGC de 26-04-2021 s'ha publicat la RESOLUCIÓ TES/1169/2021 de 13 d’abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2021.

  • El termini de presentació s’inicia el 27/04/2020 i finalitza el 04/06/2021.
  • Els ingressos computables en relació a la declaració de renda són els corresponents a l’exercici 2019.
  • L’import màxim de lloguer o renda per l’habitatge no pot ser superior a:
    • a demarcació de Barcelona: 800 euros

Per famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’ import màxim de lloguer mensual és de 900 euros

Presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud es pot presentar electrònicament a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant.

S'ha d'adreçar a l'Agència, ha d'anar acompanyada de la documentació relacionada a la base 8 i s'ha de presentar a:

  • Les borses que formen part de la Xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència.
  • La seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.
  • L'Agència, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web habitatge.gencat.cat i a l'Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).

Bases de la convocatòria:

RESOLUCIÓ TES/985/2021, de 7 d’abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.  

L'objecte de la resolució és aprovar les bases reguladores per la concessió de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Persones destinatàries:  persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. 

Requisits i documentació:  consulteu les bases

Import de la subvenció:  

Del 20% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

Del 30% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

Del 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos de l'habitatge habitual i permanent

Límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros.

Incompatibilitats: són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. De manera transitòria fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, d'acord amb l'article 4.4 d'aquesta norma, i amb la finalitat d'evitar desnonaments i de complementar la renda garantida de la ciutadania, les subvencions objecte d'aquestes bases únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d'un sol membre que hagin estat beneficiàries d'una renda mínima d'inserció o d'una prestació no contributiva i, a la vegada, d'un ajut per al pagament del lloguer en l'exercici anterior.

PER QUALSEVOL DUBTE O INFORMACIÓ POT TRUCAR A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC  AL TEL.  93 572 64 96  de 9.00 a 14.00 h O BÉ ENVIAR UN CORREU A habitatge@montcada.org

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç a la web d'Habitatge de la Generalitat.

Darrera actualització: 27.04.2021 | 08:57