Nous ajuts al lloguer Covid-19

Dilluns, 18 de maig de 2020 a les 13:21

EN DATA 18/05/2020 S’HA PUBLICAT AL DOGC LA RESOLUCIÓ SOBRE ELS NOUS AJUTS AL LLOGUER PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL  DE LA COVID 19

La finalitat d'aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19 i en conseqüència s’adreça a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones físiques majors d'edat que els sol·licitin han d'acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19, mitjançant el compliment de tots els requisits.

S'atorguen per adjudicació directa i les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària

L'ajut es pot concedir per un import màxim de sis mesos de la renda de lloguer, des d'abril a setembre de 2020, essent les quanties màximes de l'ajut, a la demarcació de Barcelona, de 750 euros mensuals. L'ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d'arrendament.

Les sol·licituds es poden presentar preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits.

També es pot presentar a través de les oficines locals d'habitatge.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a l'Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació és a partir del 19/05/2020 i fins al 30 de setembre de 2020.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d'altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros. Quan s'hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de finançament, la quantia de l'ajut s'ha de destinar a l'amortització del préstec. Únicament quan s'hagi cancel·lat la totalitat del préstec, sempre que l'import d'aquest sigui inferior al de l'ajut concedit en aplicació d'aquest programa, pot destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d'imports superiors fins arribar al total de l'ajut rebut.

Pots accedir a la resolució aquí

Aquí podràs consultar els dubtes i preguntes freqüents

Pots consultar tota la informació i tramitació en aquest enllaç de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:

Darrera actualització: 30.06.2020 | 10:41