Bases subvencions foment parc habitages lloguer social

Dissabte, 30 de maig de 2020 a les 00:00

Al DOGC de 29/05/2020 s'ha publicat la RESOLUCIÓ TES/1162/2020, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a les subvencions del programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

** Pendent d’obrir la corresponent convocatòria.

 

Actuacions incloses en el programa:

 1. les promocions d'habitatges de nova construcció
 2. les promocions d'habitatges procedents de la rehabilitació d'edificis
 3. les promocions d'habitatges amb obres en curs paralitzades que es reprenguin fins a la seva finalització, sempre que es qualifiquin com habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general, durant un termini mínim de 25 anys, i que disposin de la corresponent resolució de qualificació provisional obtinguda amb anterioritat a la publicació de la convocatòria de subvencions.

Beneficiaris: els promotors d'habitatges amb protecció oficial:

 • a) Les persones físiques majors d'edat.
 • b) Les entitats de dret privat.
 • c) Les fundacions, empreses d'economia socials i les seves associacions, cooperatives d'autoconstrucció, les organitzacions no governamentals i les associacions declarades d'utilitat pública i aquelles a les quals es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 1/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Requisits dels sol·licitants: el compliment dels requisits detallats a la base 4 s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable.

Quantia: es pot optar, d’acord amb el que disposa l'article 28.1 del Reial decret 106/2018, de 9 de març:

a) Subvenció directa, proporcional a la superfície útil de cada habitatge, de fins a un màxim de 350€/m2 de superfície útil de l'habitatge. La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 50% de la inversió de l'actuació, amb un límit màxim de 36.750 euros per habitatge.

b) Subvenció directa, proporcional a la superfície útil de cada habitatge, de fins a un màxim de 300€/m2 de superfície útil de l'habitatge. La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 40% de la inversió de l'actuació, amb un límit màxim de 31.500 euros per habitatge.

 

Tipologia dels projectes i pressupost protegible. Característiques dels projectes:

a) Els habitatges han de complir les característiques següents:

 • La superfície útil dels habitatges de la promoció no pot superar 90m2 en el cas de ser construïts en qualsevol dels municipis inclosos a l'annex del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla pel dret a l'habitatge i 120m2 a la resta de municipis.
 • Els habitatges poden disposar d'annexos vinculats que no superin els 12,5m2 de superfície útil, en cas d'aparcament per a cotxes; els 2,5m2 de superfície útil, en cas d'aparcament per a motocicletes, i els 8m2 de superfície útil en el cas dels trasters.
 • Poden ser construïts en sòls sobre els quals el promotor exerceixi qualsevol dret que l'habiliti a construir-hi.
 • La promoció haurà de disposar en fase de projecte, com a mínim, de l'etiqueta del certificat d'eficiència energètica B emesa per l'ICAEN, que caldrà mantenir en el moment de la certificació energètica definitiva.

b) Els habitatges s'han de destinar a lloguer o a cessió d'ús, per un termini mínim de 25 anys.

c) Les rendes o quotes de cessió màximes permeses durant la vigència de subjecció al règim de lloguer son:

Tipologia ajut

Municipis zona A

Municipis zona B

Municipis zona C

 

habitatge - annexos

habitatge - annexos

habitatge - annexos

màxim 350€/m2

5,50€/m2 - 3,30€/m2

5,50€/m2 - 2,96€/m2

5,23€/m2 - 2,62€/m

màxim 300€/m2

7 €/m2 - 3,64 €/m2

5,91€/m2 - 2,96€/m2

5,23€/m2 - 2,62€/m

 

En el supòsit d'habitatges construïts sobre sòl adquirit de forma gratuïta, les rendes o quotes de cessió màximes permeses es reduiran un 15 %.

d) Els adjudicataris dels habitatges no podran disposar d'ingressos superiors a 3 vegades l'Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) (2,83 vegades l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya - IRSC), en el supòsit de promocions acollides a la subvenció de 350€/m2, i a 4,5 vegades l'IPREM (4,25 vegades IRSC), en el supòsit de promocions acollides a la subvenció de 300€/m2, amb les excepcions previstes a l'article 29 del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

e) Per part del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial, s'haurà de justificar que es disposa de sol·licitants inscrits suficients per cobrir, com a mínim, el 50% dels habitatges de la promoció.

Terminis d'execució de les promocions i pròrroga:

 • 30 mesos en promocions d’habitatge o represa d’obres paralitzades, ampliable a 36 mesos quan es tracti de promocions de més de 50 habitatges
 • 24 mesos  en promocions de rehabilitació.

S’estableixen criteris de prioritat en la base 10 a tenir en compte per a la selecció de les sol·licituds.

Sol·licituds: es presentaran amb imprès normalitzat a l'AHC, junt amb la documentació requerida a la base 12.

Incompatibilitats: són compatibles amb les d'altres administracions públiques per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost protegible. Són incompatibles amb els ajuts per a la promoció i rehabilitació d'habitatges existents en altres programes del Reial decret 106/2018, de 9 de març. 

Darrera actualització: 11.06.2020 | 13:21