Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial

Divendres, 19 de juny de 2020 a les 00:00

En règim de concurrència pública no competitiva.

S'ha publicat al DOGC de 18/06//2020 la RESOLUCIÓ TES/1395/2020, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.

****Pendent d’obrir la convocatòria

Objecte: Aquestes bases tenen per objecte regular les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, són susceptibles de rebre subvencions, i determinar les condicions i requisits per accedir-hi, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Actuacions subvencionables: vegeu les especificitats a les Bases.

Línia 1. Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat:

  • Actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les que es facin a l'interior dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d'una actuació global a l'edifici, que s'adrecin a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat. 
  • Millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

  • Actuacions subvencionables de conservació
  • Actuacions subvencionables per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris de les subvencions:

Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives, que acreditin dita condició mitjançant contracte vigent amb la propietat, que els atorgui la facultat expressa per portar a terme les obres de rehabilitació.

Requisits: vegeu les especificitats a les Bases

Requisits dels edificis:

Tipologia: residencial col·lectiva i edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

Antiguitat segons el tipus d'actuació:

Per a les actuacions de conservació relatives a l'estructura i les instal·lacions definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 1996.

Per a les actuacions de conservació relatives a l'envolupant definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 2007.

Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d'antiguitat.

Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, ha d'estar destinada a habitatge.

Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.

En el cas d'habitatges unifamiliars han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment i en el moment de sol·licitar la subvenció. Aquesta circumstància es pot acreditar mitjançant el certificat d'empadronament.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE), que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), segons model normalitzat per l'AHC, amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE), d'acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.

Per considerar vàlids els informes de la inspecció tècnica dels edificis elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s'han d'haver presentat davant de l'AHC en un termini màxim de quatre mesos des de la seva emissió i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Requisits de les actuacions: vegeu les especificitats a les Bases

D'acord amb el que s'estableix a l'article 31.2 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, per sol·licitar les subvencions és necessari que, prèviament, l'edifici tingui seguretat estructural o l'aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.

Així mateix, en aplicació de l'article 36 del Decret 75/2014, no seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l'enderrocament de façanes, l'augment de volums, les ampliacions o subdivisions d'edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació a l'article 3.h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, a més de les actuacions de rehabilitació que s'efectuïn conjuntament amb aquestes, llevat que un programa específic ho prevegi.

Tampoc seran protegides les obres de rehabilitació que posin en evidència, de manera clara i manifesta en els informes previs a la sol·licitud d'ajuts, que s'han de realitzar amb motiu de no haver exercit degudament el deure de conservació i manteniment dels habitatges, que és de compliment obligatori per als propietaris, llevat del cas que les obres de conservació s'executin simultàniament amb altres actuacions prioritàries.

Import dels ajuts: vegeu les especificitats a les Bases

La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb les subvencions següents:

Les subvencions de tots els programes regulats pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, i el Programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (properes convocatòries equivalents a PAREER II).

Les subvencions dels programes per a les actuacions de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases i les convocatòries aprovades respectivament, pel Consoci de l'Habitatge de Barcelona i el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els ajuts en forma de préstecs sol·licitats a l'empara de la Resolució TES/127/2020, de 22 de gener, llevat que aquests ajuts s'hagin sol·licitat prèviament o a la data de presentació de les sol·licituds de la subvenció per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, en els termes establertes en la base 7.7 d'aquesta resolució. En cas que es formalitzi la sol·licitud del préstec posteriorment a la presentació de la sol.licitud de la subvenció serà d' aplicació l' establert en la base 20.2, i es revocarà la totalitat de la subvenció.

Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, http://tramits.gencat.cat, i incorporaran el consentiment del sol·licitant a la consulta de dades a la l'AHC a efectes de valorar i, si s'escau, atorgar el corresponent ajut.

Consulteu les bases aquí.

Darrera actualització: 19.06.2020 | 11:15