Montcadaconnecta't WIFI

QUÈ ÉS?

Montcadaconnecta’t-WIFI és un servei lliure i gratuït que l'Ajuntament de Montcada i Reixac ofereix a tots els ciutadans i ciutadanes per accedir a internet per mitjà d’uns llocs d’accés Wifi ubicats en diferents punts i equipaments municipals.
Aquest nou servei s’enmarca dintre de les inicatives del projecte Montcada Connecta’t, que té com a objectiu principal fomentar l’ús social de les noves tecnologies, tant a nivell formatiu com tecnològic. 
Per aquest motiu, neix aquest nou servei que persegueix la popularització de l'accés a la Xarxa. 
Es pot accedir a Montcadaconnecta’t-WIFI des d'un ordinador portàtil, una PDA o un telèfon mòbil amb connexió Wi-fi.

ALTA AL SERVEI

Per donar-se d’alta del servei Montcadaconecta't-WIFI cal tenir una identificació d’accés formada per un nom d’usuari i una clau.

Com aconseguir una identificació

S'ha de passar per l’OAC (Av. de la Unitat, 6) a recollir la seva identificació d’accés. Caldrà presentar el DNI original.
En el cas dels menors de 16 anys, també hauran de presentar el DNI original del pare/mare o tutor/a.

Menors de 16 anys

Les persones usuàries menors de 16 anys que vulguin ser usuàries del servei Montcadaconnecta’t-WIFI per tal d'accedir a Internet hauran d’estar autoritzades pel seu Pare/Mare o Tutor/a, reconeixent que el servei no disposa de cap filtre de continguts, de manera que la navegació per Internet és lliure i il·limitada, essent conscient dels riscos que suposa per als menors d’edat.


Autorització menors de 16 anys


 

PUNTS WIFI

COM CONNECTAR-SE

Per connectar-se al servei Montcadaconnecta’t-WIFI cal adreçar-se a qualsevol dels punts d’accés que hi ha en diferents punts i equipaments de la ciutat. 
Passes a seguir:

  1. Comprovar que el portàtil tingui activada la recepció de senyal sense fils.

  2. Fer un doble clic sobre la icona de xarxa sense fils a la barra d'eines de l'escriptori.

  3. Quan aparegui una llista de connexions disponibles, és necessari escollir la xarxa Montcadaconnecta’t-WIFI.
  4. Obrir un navegador d'Internet; tot seguit, introduir les dades d’identificació d’accés (nom d’usuari i clau), i finalment, ja es podrà navegar gratuïtament per Internet.

CONDICIONS GENERALS I D'ÚS DEL SERVEI

Les presents Condicions d'ús dels serveis d'accés als espais “Montcadaconnecta’t-WIFI” de l'Ajuntament de Montcada i Reixac tenen com a finalitat regular la seva utilització, i determinar les condicions d'accés als continguts i serveis que, a través d'Internet, es posen a la seva disposició com a usuari/ària. Llegeixi atentament les presents Condicions Generals. Tant l'acceptació com l'ús del servei prestat per l'AJUNTAMENT expressa l'acceptació plena i sense reserves de la persona usuària de tots i cadascun dels termes d'aquestes Condicions Generals. L’usuari/ària manifesta en aquest sentit haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals, posades a la seva disposició, en tot moment, a l'adreça:www.montcada.cat.

L'AJUNTAMENT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, parcial o totalment, les presents Condicions Generals. Només seran aplicables les Condicions Generals publicades al web de l'AJUNTAMENT en www.montcada.cat, en el document “Política de privacitat de dades”.

L’usuari/ària que no desitgi acceptar les noves Condicions podrà fer ús del seu dret a donar-se de baixa en el registre d'usuaris. 

Objecte del Servei

Constitueix l'objecte d'aquest servei l'accés a Internet, a través de xarxes sense fils municipals, de l'estàndard WIFI IEEE802.1.b/g, a fi d'apropar a la ciutadania i a les persones visitants als serveis de la i-administració, serveis telemàtics estàndards per a finalitats no professionals, d'oci, formatius i de comunicació.

El servei consistirà en un accés a Internet per a les persones usuàries autenticades en el sistema, destinat a la ciutadania i les persones visitants de Montcada i Reixac en possessió d'un equip (PC, PDA, etc) amb connectivitat wifi. 

Mitjançant les presents Condicions Generals, l'AJUNTAMENT es compromet a prestar un servei d'accés a Internet, mitjançant tecnologia wifi, amb connexió limitada a 256 Kbps per usuari/ària. 

L'AJUNTAMENT de Montcada i Reixac orienta aquest servei a l'ús i gaudi de la ciutadania de la nostra ciutat i dels seus visitants. D'aquesta manera, com a usuari/ària vostè reconeix i accepta que l'ús del servei d'accés “Montcadaconnecta’t-WIFI” sigui efectuat amb finalitats privades i particulars, quedant expressament prohibit el seu ús per a qualsevol activitat empresarial.

El servei “Montcadaconnecta’t-WIFI” és de caràcter gratuït. 

No hi ha cap mena d'obligació, per part de l'usuari/ària, de temps mínim de permanència, i podrà fer ús en tot moment del seu dret a donar-se de baixa, sol·licitant l'eliminació de les seves dades en el registre d'usuaris/àries.

El temps de connexió per a les persones usuàries registrades no té limitació. No obstant això, cada 3 hores es demanarà la validació de la connexió. 

L'horari de la prestació del servei “Montcadaconnecta’t-WIFI” vindrà condicionat en cada cas per la idiosincràsia pròpia del punt des del qual se'n faci ús. És a dir, a l'interior dels centres quedarà supeditat a l'horari d'obertura, activitats i usos, mentre que en els espais oberts vindrà condicionat per l'ús que a cada moment l'AJUNTAMENT pugui determinar per a aquests espais públics.

Acceptació condicions d’ús

En accedir als serveis “Montcadaconnecta’t-WIFI”, vostè adquireix la condició d'usuari/ària. Aquesta condició de persona usuària implica obligatòriament l'ACCEPTACIÓ, sense cap mena de reserves, de tots i cadascun dels termes de les presents condicions d'ús així com de les condicions específiques aplicables, si s'escau, al contingut o servei seleccionat. En tot cas, qualsevol ús de l'espai “Montcadaconnecta’t-WIFI” està subordinat al compliment estricte de les presents condicions, de les condicions específiques i de qualssevol avisos legals i recomanacions que fossin aplicables.

Acreditació d’usuari/ària

Les persones majors de 16 anys només han de passar per l’OAC (Av. de la Unitat, 6) per sol·licitar i recollir en el mateix moment la seva identificació d’accés. Caldrà presentar llavors el DNI.

Menors de 16 anys

Els i les persones menors de 16 anys, per tal d'accedir i usar els espais “Montcadaconnecta’t-WIFI”, necessiten obligatòriament autorització dels seus pares i/o representants legals. L'AJUNTAMENT considera que si s'ha produït un accés o utilització per part d'un/a menor, aquest/a disposa de la corresponent autorització dels seus pares i/o el seu representant legal.


Autorització menors 16 anys


L'AJUNTAMENT informa als pares i/o representants legals del/de la menor que l'espai “Montcadaconnecta’t-WIFI” facilita un accés lliure i transparent a Internet, la qual cosa permet l'accés a continguts o serveis que poden no ser apropiats o que poden estar prohibits per als i les menors. Es recorda als pares i/o representants legals dels menors que és de la seva exclusiva i única responsabilitat el controlar i decidir els continguts o serveis adequats per als menors al seu càrrec. 

L'AJUNTAMENT igualment informa als pares i/o representants legals que existeixen aplicacions informàtiques que permeten bloquejar i filtrar des del seu equip l'accés als continguts i serveis que considerin no pertinents per als i les menors al seu càrrec. La informació està disponible en el navegador que usi habitualment. 

Característiques del servei “Montcadaconnecta’t-WIFI” ofert

L'AJUNTAMENT li facilitarà com a persona usuària l'accés a serveis d'Internet, en els espais habilitats a aquest efecte. L’usuari/a que vulgui donar-se de baixa del servei ho pot fer en horari de 9h a 14h de dilluns a divendres a l’OAC 

L'AJUNTAMENT s'esforçarà per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat del servei d'accés “Montcadaconnecta’t-WIFI” amb continuïtat. No obstant això, pot succeir que incidències en els equips de la xarxa, intervencions de manteniment, saturacions del servei per excés puntual d'acumulació d'usuaris, actualització de la pàgina web, etc, ocasionin interrupcions. L'Ajuntament vetllarà perquè la seva restauració es produeixi al més aviat possible.

L'AJUNTAMENT es reserva la facultat d'alterar sense avís previ i en qualsevol moment la presentació i configuració de la pàgina d'accés, així com els seus serveis. Com a usuari o usuària, reconeix i accepta que en qualsevol instant l'AJUNTAMENT de MONTCADA I REIXAC pugui suspendre, desactivar o suprimir aquest servei. 

Per a incidències en l’accés a Montcadaconnecta’t-WIFI, l’usuari/ària pot adreçar-se als Punts WiFi amb personal de l’AJUNTAMENT. 

Obligacions de la persona usuària

L’usuari/ària adquireix el compromís amb l'AJUNTAMENT de respectar les presents Condicions Generals pel temps, manera i forma en què manté la seva condició com a tal. Com a usuari o usuària, usarà el servei d'accés “Montcadaconnecta’t-WIFI” de forma diligent i correcta, i es compromet a no utilitzar-lo per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats i/o amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, així com a no realitzar cap tipus d'ús que de qualsevol forma pugui fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del servei, dels documents, dels arxius i de tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic accessible a través d'Internet. L'AJUNTAMENT declina qualsevol responsabilitat que de tot això pogués derivar-se.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no utilitzar, transmetre o difondre: 

Contingut o materials obscens: utilitzar els serveis d'accés “Montcadaconnecta’t-WIFI” per anunciar, transmetre, emmagatzemar, compartir, mostrar o fer difusió de pornografia infantil o material obscè. L'AJUNTAMENT està obligat per Llei, si en té coneixement, a notificar a les autoritats competents si aquest tipus d'activitats il·lícites estan sent transmeses per la xarxa “Montcadaconnecta’t-WIFI” de l'AJUNTAMENT.

Llenguatge difamatori o abusiu: utilitzar la xarxa “Montcadaconnecta’t-WIFI” per transmetre o publicitar llenguatge difamatori, feridor, abusiu, amenaçador o que sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones físiques i jurídiques. 

Accés il·legal o no autoritzat a altres sistemes o xarxes: accedir il·legalment o sense autorització a sistemes, o xarxes que pertanyin a una altra persona, o tractar de superar mesures de seguretat del sistema d'una altra persona (situació coneguda com "hacking"). Qualsevol activitat que pugui ser usada com a causant d'un atac a un sistema. 

Distribució de virus, cucs, “trojans” a través d'Internet, o qualsevol altra activitat destructiva; Distribuir informació sobre creació o transmissió de virus per Internet, cucs, “trojans”, saturació, "spamming", o atacs de denegació de servei; Creació o gestió de bootnets; També activitats que interrompin o interfereixin en l'ús efectiu dels recursos de xarxa d'altres persones. 

Realitzar un ús fraudulent de l'adreça IP proporcionada en cada accés. Qualsevol altra forma que sigui contrària, menyspreï o atempti contra els Drets Fonamentals i les Llibertats Públiques reconegudes en la Constitució Espanyola, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent a nivell mundial.

La persona usuària es compromet a fer un ús diligent de les Claus d'Accés (login i password) que l'AJUNTAMENT li proporcioni per a l'accés al servei. La persona usuària es compromet a mantenir-les en secret, sent responsable de la custòdia de les mateixes. L’usuari/ària haurà de comunicar en el termini més breu possible la seva eventual pèrdua o robatori, amb l'objectiu que l'AJUNTAMENT procedeixi al seu canvi. La persona usuària es compromet a mantenir informat a l'AJUNTAMENT dels canvis que es produeixin en les dades i adreça de correu electrònic que l'AJUNTAMENT posseeixi per informar a la persona usuària dels esdeveniments que l'AJUNTAMENT estimi oportuns. L’usuari/ària reconeix expressament que aquestes dades han estat subministrades per ell o ella mateixa i són del tot veraces. 

Exclusió de garanties

Atesa la gran quantitat de factors externs a la seva responsabilitat en la prestació d'un servei d'aquest tipus, l'AJUNTAMENT no garanteix, ni implícita ni explícitament, els serveis que l'usuari/ària pretengui en tota circumstància obtenir d'Internet. Així, i a títol merament enunciatiu, l'AJUNTAMENT no garanteix: 

La disponibilitat i continuïtat, en tot moment i des de qualsevol lloc, del funcionament del servei.

L'accés ininterromput i, en tot moment, dels serveis d'Internet.

Els nivells de qualitat, interoperabilitat, velocitat i funcionalitat dels serveis d'Internet als quals l’usuari/ària accedeix des dels espais “Montcadaconnecta’t-WIFI”. 

L'adequació i idoneïtat per a un propòsit particular i/o específic dels serveis oferts des dels espais “Montcadaconnecta’t-WIFI”.

La veracitat, exactitud, exhaustivitat, licitud, fiabilitat, actualitat i utilitat dels serveis d'Internet als quals es vulgui accedir des dels espais “Montcadaconnecta’t-WIFI”. 

L'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats a través del servei d'accés facilitat pels espais “Montcadaconnecta’t-WIFI”.

L'accés no autoritzat i/o l'alteració de dades emmagatzemades i transmeses sobre llocs d'Internet als quals s'ha accedit a través dels espais “Montcadaconnecta’t-WIFI”. 

L'AJUNTAMENT, tret que expressament s'indiqui en les condicions específiques, no intervé en la prestació dels continguts i/o serveis subministrats per terceres parts a través dels espais d'accés “Montcadaconnecta’t-WIFI”.

Aquest AJUNTAMENT tampoc no supervisa ni exerceix el control sobre la seva licitud, exactitud, veracitat, idoneïtat, qualitat, fiabilitat, autenticitat i/o utilitat, no oferint, per tant doncs, cap mena de garantia sobre els mateixos. 

Responsabilitat

Com a persona usuària, vostè és conscient i accepta de forma voluntària que la utilització dels espais d'accés “Montcadaconnecta’t-WIFI” té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat. Així i excepte en els casos en què la llei prohibeixi de forma imperativa limitar la responsabilitat, l'AJUNTAMENT, enfront de la persona usuària, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte dels usos que faci d'aquest servei, ni de les dades o informacions transferides des d'Internet. 

A títol no limitatiu, l'exoneració de responsabilitat de l'AJUNTAMENT comprèn qualssevol responsabilitats derivades de:

L'absència de disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei d'accés dels espais “Montcadaconnecta’t-WIFI” de l'AJUNTAMENT. 

La interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés.

La informació transmesa per les persones usuàries a través del canal subministrat per aquest servei d'accés. 

Els danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin haver produït arran de l'ús indegut d'aquest servei.

La utilització, per part dels i les usuàries, d'accessos no autoritzats a llocs protegits d'Internet, utilitzant qualsevol tècnica dehacking, cracking, etc. 

La falta de servei, lentitud, etc., quan es produeixin per causes de força major o per causes que no siguin imputables a una actuació negligent per part de l'Ajuntament.

Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin produir-se arran del coneixement que puguin tenir els tercers de l'ús d'Internet que pugui fer la persona usuària o que puguin produir-se arran de l'accés i, si escau, la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació de qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota classe que els i les usuàries transmetin, difonguin, emmagatzemin, posin a disposició, rebin, obtinguin o accedeixin a través del servei. 

Com a usuari/ària vostè és conscient i accepta de forma voluntària que el tercer, proveïdor subministrador de serveis i continguts, aliè a l'AJUNTAMENT de MONTCADA I REIXAC, al qual s'accedeix des dels espais “Montcadaconnecta’t-WIFI”, és l'únic i exclusiu responsable pels danys i perjudicis que puguin produir-se arran de la posada a la seva disposició dels seus continguts i serveis.

L'AJUNTAMENT no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles de tercers als quals, com a usuari o usuària, pot accedir des dels espais “Montcadaconnecta’t-WIFI” municipals. 

Aquest AJUNTAMENT no exerceix cap mena de control sobre els mateixos, declinant tota responsabilitat en relació amb els serveis i continguts que serveixen.

Dades personals

Per utilitzar el servei d'accés a Internet a través dels espais “Montcadaconnecta’t-WIFI” municipals, l'AJUNTAMENT podrà sol·licitar-li com a usuari/ària que empleni determinats formularis de registre amb dades de caràcter personal. 

Aquestes dades personals són tractades per l'AJUNTAMENT, de conformitat amb els termes publicats en la política de protecció de dades personals. En completar i enviar els citats formularis, com a persona usuària vostè és CONSCIENT I AUTORITZA expressament a l'AJUNTAMENT de MONTCADA I REIXAC perquè emmagatzemi i tracti automàticament les dades de caràcter personal que se li han sol·licitat, conforme a les finalitats i sota les condicions detallades en la citada Política de protecció de dades personals.

L'AJUNTAMENT de MONTCADA I REIXAC ha adoptat i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligat compliment, de conformitat amb allò estipulat en la legislació vigent, i fins i tot es compromet a implantar mesures de seguretat addicionals que excedeixin aquesta normativa, per tal d’aconseguir un servei segur i d'alta qualitat. No obstant això, com a persona usuària, vostè reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, no podent l'AJUNTAMENT de MONTCADA I REIXAC garantir la plena seguretat de l'ús d'Internet a través d'aquest servei. 

Aquestes i altres condicions de garantia de compliment d'aquest servei amb l'actual legislació en matèria de protecció de dades personals, vénen recollides a l'avís legal del web www.montcada.cat.

Llei aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals i d'Ús es regeixen per la vigent legislació i per les normatives establertes per la CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions).

L'AJUNTAMENT de MONTCADA I REIXAC i la persona usuària se sotmeten als Jutjats i Tribunals que resultin competents a cada moment, conforme a allò disposat en la legislació vigent, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació del Servei objecte d'aquestes Condicions Generals i d'Ús.

INCIDÈNCIES

Per a incidències en l'accés a Montcadaconnecta't-WIFI, l'usuari/a pot dirigir-se a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana), oac@montcada.org.

Darrera actualització: 07.03.2022 | 08:31
Darrera actualització: 07.03.2022 | 08:31