Llicència primera ocupació

Aquest procediment s'aplica a tots els sol·licitants que hagin finalitzat les obres de construcció d'edificis i instal·lacions, i que disposin de la prèvia llicència d'edificació.

Quin cost té:

Les marcades a l'Ordenança fiscal número 8.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de la llicència d'edificació, o bé el propietari si fos diferent

Cal aportar:

  • Instància sol·licitant la llicència

  • Justificant del pagament dels tributs
  • CD del projecte final d'obra (3 còpies)
  • Projecte final d'obra plànols "as built" signats i visats (3 còpies)
  • Certificat final d'obra lliurat pel director facultatiu de les obres, visat pel Col·legi Oficial corresponent, en què s'acrediti, a més de la data de finalització, que les obres s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que estan en condicions
  • Imprès 902 lliurat pel Centre de Gestió Cadastral
  • El Llibre de l'Edifici (quan es tracti d'habitatges)

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'OAC

Darrera actualització: 01.08.2017 | 10:33