Capçalera PAM

Eix 5 PAM Montcada i Reixac EIX 5. BON GOVERN, e-ADMINISTRACIÓ I INNOVACIÓ

Una gestió municipal moderna, eficient, transparent i propera a la ciutadania

5.1. Treballar per la seguretat ciutadana i la convivència

 • 5.1.1. Donar a conèixer l’ordenança municipal i el règim sancionador orientat a millorar la convivència ciutadana.
 • 5.1.2. Establiment dels mecanismes organitzatius necessaris per garantir el compliment de les ordenances de convivència.
 • 5.1.3. Creació de les unitats de trànsit i de medi ambient.
 • 5.1.4. Potenciació de la coordinació i la cooperació entre els diferents cossos de seguretat.

5.2. Adequar l’organització municipal per garantir una millor gestió

 • 5.2.1. Estabilització del personal temporal de plantilla.
 • 5.2.2. Continuar la recuperació de la gestió directa dels serveis externalitzats.
 • 5.2.3. Dotació de les places estructurals necessàries a la plantilla en aquells serveis amb recursos humans insuficients.
 • 5.2.4. Dotar econòmicament les places i els llocs ja existents a la plantilla.
 • 5.2.5. Valoració de llocs de treball per posar al dia l’estructura municipal.
 • 5.2.6. Continuar amb el Pla de formació pel personal de l’Ajuntament.
 • 5.2.7. Desenvolupament del portal de l’empleat, tot incorporant noves àrees d’informació i incrementant l’autonomia de la gestió per a la plantilla municipal.
 • 5.2.8. Reforç de la formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+ al personal municipal i les entitats del municipi.
 • 5.2.9. Adequació de l’administració a la diversitat actual de models familiars, tot flexibilitzant els requisits i integrant definicions de família més amplis i diversos. 
 • 5.2.10. Informació sobre la dinàmica sancionadora, respecte a la nova llei, en casos de discriminació per transfòbia, ja sigui per omissió del compliment d'aquesta o  per actituds, accions i campanyes discriminatòries directes.

5.3. Garantir la transparència i l’ètica en tots els processos públics

 • 5.3.1. Incidir en la transparència i pluralitat de la informació municipal.
 • 5.3.2. Desenvolupament d’iniciatives Open Data (dades obertes de l’administració) per l’aprofitament de tercers.
 • 5.3.3. Potenciació de l’escolta activa, tot implementant processos de participació.
 • 5.3.4. Millora de la plataforma tecnològica de participació ciutadana i centralització de tots els processos participatius en aquesta plataforma.
 • 5.3.5. Formalització i posada en marxa de la Comissió ètica que fa el seguiment del Codi ètic d’alts càrrecs de l’Ajuntament..
 • 5.3.6. Actualització i millora dels continguts del Portal de Transparència.
 • 5.3.7. Implementació del 100% dels indicadors del Portal de Transparència.
 • 5.3.8. Implementació del criteri 1/2018 sobre publicitat activa de les subvencions als grups polítics municipals.
 • 5.3.9. Elaboració i manteniment de la Carta de serveis dels diferents serveis municipals adreçats a la ciutadania.
 • 5.3.10.Elaboració del Catàleg de serveis que proporciona l’Ajuntament.
 • 5.3.11. Treballar en la millora continuada del catàleg de tràmits.
 • 5.3.12. Inclusió de clàusules socials per a les futures licitacions per tal d’incrementar la contractació pública socialment responsable.
 • 5.3.13. Anàlisi dels pressupostos públics en clau de gènere.
 • 5.3.14. Adhesió a la Xarxa Catalana per a la Compra Pública Ètica.

5.4. Compromís amb el desplegament de l’e-Administració i la millora de les infraestructures tecnològiques

 • 5.4.1. Creació de l'ordenança de transparència i administració electrònica.
 • 5.4.2. Compliment de les lleis 39/2015 (del procediment administratiu comú de les administracions públiques) i 40/2015 (del règim jurídic del sector públic).
 • 5.4.3. Implantació de l’expedient electrònic (signatura biomètrica i notificació electrònica).
 • 5.4.4. Implementació dels serveis en línia de manera que permeti la realització íntegra dels tràmits.
 • 5.4.5. Modernització dels sistemes de gestió per a una millor interoperabilitat entre administracions públiques.
 • 5.4.6. Implantació de la carpeta ciutadana 2.0. per millora la gestió entre ciutadà i administració.
 • 5.4.7. Definició de les noves necessitats de gestió de dades, informació, coneixement amb la nova situació de delegació de tributs a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, dotant d’infraestructures de BI (intel·ligència empresarial) per a la presa de decisions.
 • 5.4.8. Millora dels procediments i cronogrames en la seva simplicitat i orientació a la ciutadania.
 • 5.4.9.  Adequació de l’arxiu municipal i creació d’un arxiu històric.
 • 5.4.10. Modernització de les infraestructures de sistemes en la definició d‘un model híbrid, tpt garantint la continuïtat i disponibilitat dels serveis.
 • 5.4.11. Definició i implantació de les infraestructures de comunicació adients per a la interconnexió dels equipaments municipals (fibra, wimax, wifi, 5G).
 • 5.4.12. Optimització energètica de les infraestructures informàtiques i de comunicacions.
 • 5.4.13. Definició de projectes d’smartcity a mig i llarg termini.
 • 5.4.14. Sistematització dels sistemes de seguretat de la informació i la documentació amb què treballa l’administració.

5.5. Apropar els serveis de l’administració a la ciutadania

 • 5.5.1. Realització d’accions innovadores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per tal de reafirmar-la com a punt referent de relació entre la ciutadania i l’administració.
 • 5.5.2. Reconducció de l’atenció ciutadana vers l’administració electrònica
 • 5.5.3. Establiment de mecanismes de control per tal de fer un seguiment acurat de les instàncies, queixes i suggeriments que la ciutadania adreça a l’Ajuntament.
 • 5.5.4. Formació en eines tecnològiques per lluitar contra la bretxa digital de la ciutadania.
 • 5.5.5. Potenciació de campanyes de sensibilització a la participació electoral.
 • 5.5.6. Increment de la comunicació a la ciutadania de les accions de solidaritat i cooperació (nacional i internacional) que es fan des de l’Ajuntament.
 • 5.5.7. Adequació dels horaris i els serveis d'ús públic dels equipaments a la noves necessitats i realitats.
 • 5.5.8 Creació d’un punt d'informació d’assessorament energètic (PAE).

5.6. Garantir la participació de la ciutadania en el projecte de ciutat

 • 5.6.1. Millora del model de participació ciutadana en els pressupostos. Estudi de l’ampliació de la presa de decisions en altres serveis de l’Ajuntament que no siguin només inversions.
 • 5.6.2. Creació del Consell de Ciutat i de comissions de participació per barris.
 • 5.6.3. Revisió i introducció de nous mecanismes de participació ciutadana dins de les accions adreçades a la ciutadania.
 • 5.6.4. Continuar amb la promoció de les iniciatives de les taules obertes a la ciutadania per tractar problemes concrets de col·lectius i de l’impuls del treball transversal amb altres àrees per coordinar l’acció en benefici ciutadà.
 • 5.6.5. Continuar  el projecte de pressupostos participatius de forma biennal.
 • 5.6.6. Convocar de forma biennal un procés de pressupostos participatius en actuacions i programes adreçats al col·lectiu jove.
 • 5.6.7. Impulsar la creació de processos i espais de participació ciutadana específicament orientats a la implicació de les persones joves en la presa de decisions sobre la gestió de les polítiques del municipi.
 • 5.6.8. Creació d’un òrgan participatiu estable de caràcter consultiu que representi la veu de l’adolescència montcadenca.
 • 5.6.9. Creació d’una comissió juvenil de festes amb capacitat per decidir sobre la programació d’una part dels actes que es fan a les diverses festes majors del municipi.
 • 5.6.10. Creació d’una App d’informació, divulgació i participació que permetrà al jovent estar al dia de tots els recursos al seu abast.
 • 5.6.11. Facilitar l’ús dels equipaments municipals a joves no adherits a cap entitat o associació
 • 5.6.12. Consolidar i implementar projectes per fomentar la participació inclusiva de tots els infants com a ciutadania de ple dret.
 • 5.6.13. Aconseguir que tots els infants tinguin accés i puguin participar a les activitats extraescolars. Una aposta clara i decidida per un projecte inclusiu i de qualitat.
 • 5.6.14. Creació d’un punt d’informació i assessorament integral per al jovent de Montcada i Reixac que presti orientació i informació, de forma integrada, en un ampli ventall d’àmbits.
 • 5.6.15. Creació del Consell de civisme i convivència.
 • 5.6.16. Creació d’un òrgan estable de participació de la gent gran.

5.7. Continuar treballant per la recuperació econòmica de l’Ajuntament.

 • 5.7.1. Exigir a l'Estat i a la Generalitat un tractament singular per a la ciutat, atès l’impacte de les infraestructures, amb l’objectiu de millorar el finançament.
 • 5.7.2. Continuar el sanejament dels comptes municipals per millorar la gestió econòmica.
 • 5.7.3. Adaptació del pla d’austeritat de la despesa ordinària a la realitat social de cada moment.
 • 5.7.4. Reestructuració del servei de l’Àrea Econòmica per optimitzar els ingressos municipals i creació de la Unitat de Sancions.
 • 5.7.5. Realització d’un estudi dels costos dels serveis prestats per l’Ajuntament.
 • 5.7.6. Realització d'un pressupost per objectius, detallat per programes, que s'ajusti a la realitat socioeconòmica del municipi i a les noves necessitats de la ciutadania.
 • 5.7.7. Adequar les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions al servei del bé comú (salut, habitatge, educació, cultura), el medi ambient, l'ocupació estable i de qualitat, el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses.
 • 5.7.8, Continuar impulsant la lluita contra el frau en la fiscalitat municipal dotant-nos dels recursos necessaris.
 • 5.7.9. Aplicar la tarifació social de manera més generalitzada, la qual cosa implica progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al finançament d'un servei públic.
 • 5.7.10. Increment del control i seguiment dels contractes de concessió i prestació de serveis per tal de garantir-ne el compliment.
 • 5.17.11. Reclamació de la modificació de la llei d’hisendes locals per tal de compensar les pèrdues produïdes per les plusvàlues i una reforma de l’IBI.
 • 5.7.12. Estudi de la implementació del vol a les grans empreses proveïdores: electricitat, gas, hidrocarburs, autopistes peatge, telefonia mòbil o aigua en la taxa per a la utilització privativa del domini públic local.
 • 5.7.13. Modificació de l’ordenança de la taxa de residus a l’àmbit comercial i industrial.
 • 5.7.14. Establiment de subvencions municipals i bonificacions a la taxa per llicències urbanístiques per tal de realitzar millores en l'accessibilitat en comunitats de propietaris.
 • 5.7.15. Bonificació fins a un 50% de la quota de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració.
 • 5.7.16. Bonificació parcial de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per a l’aplicació de mesures ambientals o accessibilitat per a la mobilitat reduïda.

5.8. Adaptar la comunicació municipal a les noves realitats

 • 5.8.1. Creació i elaboració d’un Pla de comunicació municipal digital integral.
  •           Creació d’un circuit d’informació de pantalles digitals.
  •           Impuls a nous formats i nous suports comunicatius.
  •           Reducció de la comunicació municipal en suport paper.
  •           Creació d’un manual sobre xarxes socials i espais web municipals.
 • 5.8.2. Creació d’un manual de bones pràctiques comunicatives de l’Ajuntament, amb col·laboració de les organitzacions feministes, LGBTI+ i mitjans de comunicació locals, que incorpori l’equitat de gènere en els seus continguts.

Eix-1. Igualtat de drets i oportunitats

Eix-2. Cohesió urbana i espai públic

Eix-3. Desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat

Eix-4. Entorn natural i transició ecològica

DOCUMENTACIÓ

Descarrega el document del Pla d'Actuació Municipal 2019-2023. (PDF 474 Kb)

Descarregar document PAM