Capçalera PAM

Eix-2 PAM Montcada i Reixac EIX 2. COHESIÓ URBANA I ESPAI PÚBLIC

Una ciutat en procés de transformació, cohesionada territorial i socialment

2.1. Adaptar la ciutat a les obres del soterrament de la R2 i planificar la Montcada del futur

 • 2.1.1. Seguiment del soterrament de la línia R2 com a eix principal del mandat.
 • 2.1.2. Fomentar la participació i la implicació de la ciutadania en el procés de soterrament de la línia R2.
 • 2.1.3. Seguiment de la redacció del projecte de soterrament de la línia R2, realització del projecte, licitació i seguiment de l’obra.
 • 2.1.4. Urbanització de la llosa: concurs d’urbanització, via Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i participació ciutadana.
 • 2.1.5. Protecció del Rec Comtal en el tram afectat per les futures obres del soterrament.
 • 2.1.6. Creació d’un punt d’informació ciutadana sobre el soterrament.

2.2. Millora de les infraestructures ferroviàries

 • 2.2.1. Revisió i supervisió del projecte de l’estació de la línia R3 de Mas Rampinyo.
 • 2.2.2. Seguiment dels projectes de desdoblament de la línia R3.
 • 2.2.3. Seguiment del projecte de l’estació de Montcada-Manresa: adquisició dels terrenys, redacció del projecte i execució.
 • 2.2.4. Impuls a l’intercanviador virtual de superfície entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada-Manresa, per tal de facilitar i fomentar l’ús del tren.
 • 2.2.5. Vetllar per l’execució de la urbanització de la plaça de la Pedra dins del projecte de remodelació de l’estació de Can Sant Joan (Montcada-Bifurcació).

2.3. Afavorir l’accés a un habitatge digne

 • 2.3.1. Increment de l’adquisició d’habitatge social via tanteig i retracte.
 • 2.3.2. Canvi d’ubicació de l’Oficina local d’habitatge (OLH) per fer-la més visible.
 • 2.3.3. Determinació de protocols de concessió o seguiment de casos de vulnerabilitat residencial.
 • 2.3.4. Redacció i aprovació del nou Pla local d’habitatge, que inclogui les necessitats d’habitatge social i assequible del municipi, en especial les de les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatges, la gent jove amb dificultats d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia.
 • 2.3.5. Potenciar l’ús de la Finestreta única d’habitatge i tràmits electrònics a la OLH.
 • 2.3.6. Subvenció del 80% de l’Impost de béns immobles (IBI) a aquelles persones propietàries que reformin habitatges buits i els destinin a la Borsa d’habitatge de l’Ajuntament.
 • 2.3.7. Actualització del cens de pisos buits per tal de dissenyar una proposta d’incentius que faci que els immobles es posin al mercat de lloguer.
 • 2.3.8. Promoció i informació sobre les noves formes d’accés a l’habitatge (cooperatives, cessió d’ús, masoveria urbana, etc.).
 • 2.3.9. Establiment de millores en l’accessibilitat dels habitatges: supressió de barreres arquitectòniques.
 • 2.3.10. Increment del parc públic d’habitatge a través de la rehabilitació i les cessions d’aprofitament.
 • 2.3.11. Destinar sòl per construir habitatge social.
 • 2.3.12. Regular els lloguers sol·licitant l'ampliació de la declaració transitòria d'àrees amb mercat tens.
 • 2.3.13. Exercir la competència sancionadora a grans tenidors en matèria d'habitatge.

2.4. Millorar la mobilitat ciutadana per fer-la més accessible, segura i sostenible

 • 2.4.1. Seguiment i implantació del Pla de mobilitat urbana sostenible (2017-2022) i coordinació amb altres plans de mobilitat supramunicipals.
 • 2.4.2. Creació del Consell de mobilitat municipal.
 • 2.4.3. Estudiar  la mobilitat per reduir els desplaçaments amb vehicles i pacificació de zones del nucli urbà d’ús només per a vianants.
 • 2.4.4. Construcció de la ronda cívica al voltant del Turó.
 • 2.4.5. Pacificació i urbanització de l’Avinguda de Terra Nostra en un únic sentit de circulació de vehicles, implantant mobilitat tova, accessibilitat i camins escolars, tot ampliant-ne la vorera.
 • 2.4.6. Convertir la N150 en una avinguda metropolitana amb transport públic, xarxa ciclable i ampliació devoreres i fer-hi passar la línia d’autobús 155 en sentit circular.
 • 2.4.7. Implantació de zones de descans i desviament de la xarxa ciclable de la N150 cap al Coll de Montcada i el Turó i cap a Terra Nostra.
 • 2.4.8. Connexió per a vianants entre els barris de Vallbona i Can Sant Joan. Obertura i connexió entre els carrers Bosc i Oristà.
 • 2.4.9. Millora i adequació de les escales mecàniques existents, per tal de fomentar l’accessibilitat per a persones amb dificultat en la mobilitat, i minorar les afectacions i incidències.
 • 2.4.10. Connexió amb bicicleta de Montcada i Reixac amb els municipis veïns per tal de crear una xarxa ciclable supramunicipal (amb Collserola, Cerdanyola del Vallès i la Llagosta).
 • 2.4.11. Execució del Pla local de seguretat viària (PLSV) actual i increment de la dotació econòmica.
 • 2.4.12. Creació d’una ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants incloent-hi els VMP (vehicles de mobilitat personal).
 • 2.4.13. Estudi de millora dels serveis d’autobús: parades, línies, freqüències, tipus de vehicles, etc.
 • 2.4.14. Ampliació de la xarxa d’electrolineres i estacions de recàrrega elèctriques.
 • 2.4.15. Establir un parc infantil d’educació viària.

2.5. Vetllar per la protecció de la salut pública.

 • 2.5.1. Realitzar una campanya d´implantació de xip i cens dels animals de companyia.
 • 2.5.2. Increment de les campanyes de control d’establiments d’alimentació i restauració.
 • 2.5.3. Millorar la gestió d’animals abandonats, a través de convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.
 • 2.5.4. Realització de campanyes de tinença responsable d’animals i de conscienciació.
 • 2.5.5. Creació de nous espais per als animals: correcan.
 • 2.5.6. Persecució de l’incivisme relacionat amb les defecacions i orina dels gossos, augment de la vigilància i de les sancions.

2.6. Treballar per un espai públic digne.

 • 2.6.1. Actualització de l’Ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença d’animals.
 • 2.6.2. Foment del soterrament progressiu de les línies elèctriques i de telefonia aèries en el nucli urbà.
 • 2.6.3. Millora de la gestió i inspecció de la neteja i manteniment als barris.
 • 2.6.4. Persecució de l’incivisme i de l’abocament descontrolat de voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics, etc) a la via pública i en entorns natural, tot modificant les ordenances de civisme per tal d’adequar-les a la realitat actual.
 • 2.6.5. Actuacions a la via pública per millorar la mobilitat de les persones, a través de l’adequació de les voreres del municipi.
 • 2.6.6. Execució d’obres de millora de l’asfaltat del municipi.
 • 2.6.7. Redacció del Pla d’accessibilitat de Montcada i Reixac.
 • 2.6.8. Millora i manteniment del clavegueram a través de l’execució del Pla director del clavegueram.
 • 2.6.9. Formació del personal de l’Ajuntament, fer campanyes de divulgació i auditar els projectes urbanístics a través de la perspectiva de l’urbanisme feminista.
 • 2.6.10. Adequació dels equipaments municipals a la normativa de seguretat i accessibilitat.
 • 2.6.11. Permetre i incentivar el desenvolupament dels solars buits (Valentine, carrer Quarters, Daicolorchem i Plaça Espanya), tot assegurant una construcció i una urbanització que garanteixi l’accés a l’habitatge, accessibilitat i cohesió.
 • 2.6.12. Col·laboració amb els promotors de l’espai de la cruïlla dels carrers Major i Ripoll per tal de recuperar aquesta zona degradada i permetre aparcament, habitatge, comerç i un espai públic digne.
 • 2.6.13. Permetre el creixement d’empreses del municipi tot garantint la legalitat per tal que les inversions aportin llocs de treball de qualitat i un creixement sostenible.
 • 2.6.14. Adequació del front fluvial del Besòs a l’Avinguda de la Ribera: millora del vial, voreres i xarxa ciclable.
 • 2.6.15 Millora  i actualització dels parcs infantils. Canvi progressiu dels jocs, tot tenint en compte la franja d’edat dels 8-12 anys i els infants amb mobilitat reduïda, amb l’objectiu de fer-los inclusius.

2.7. Dignificar els barris amb mancances urbanístiques

 • 2.7.1. Incentivar la rehabilitació i millora dels infrahabitatges a la muntanyeta de Can Sant Joan, participant en la redacció del Pla director Vallbona-Can Sant Joan, per afrontar també la mobilitat, accessibilitat, adquisició de zones verdes i equipaments.
 • 2.7.2. Desenvolupament del Pla de millora Muntanyeta-Font Pudenta per crear habitatge públic i adequant la nova zona verda adquirida per l’Ajuntament. Afrontar els problemes d’infrahabitatge del barri.
 • 2.7.3. Dotació de serveis al barri i completar la urbanització del sector de l’Estany de Gallecs, portant-hi l’aigua potable.
 • 2.7.4. Dotació de serveis a la Vallensana baixa i completar la urbanització del barri.
 • 2.7.5. Redacció del nou planejament de Terra Nostra (zona 21), amb una nova reparcel·lació i una nova urbanització, accés als serveis bàsics i espais lliures del barri.
 • 2.7.6. Diagnosi i propostes de solució per a la zona de Reixac i pavimentació de l’accés al sector.
 • 2.7.7. Redacció de la normativa urbanística i del nou planejament de la zona 15 de Terra Nostra.
 • 2.7.8. Regularitzar i corregir els dèficits urbanístics i de serveis del barri de Can Pomada, dins de l’espai de protecció del Pla de Reixac.
 • 2.7.9. Afrontar la problemàtica del Bosc d’en Vilaró, juntament amb totes les administracions implicades (AMB i Generalitat).

2.8. Millorar i preservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat

 • 2.8.1. Creació de la Comissió de Patrimoni.
 • 2.8.2. Preservació i difusió del patrimoni a través de la pàgina web, actes, visites, etc.
 • 2.8.3. Posar en valor i aprofita els edificis municipals en desús, tot difonent una fitxa inventari de cadascun d’ells.
 • 2.8.4. Utilització, manteniment i millora de Can Masoliver.
 • 2.8.5. Rehabilitació i ús de la Casa Larratea.
 • 2.8.6. Intervenció per aturar la degradació de la Torre de Na Joana.
 • 2.8.7. Acabament de  la restauració de la Casa de les Aigües amb la rehabilitació de la Torre de l’Aigua.
 • 2.8.8. Transformacio de les propietats ferroviàries sense ús en equipaments, mitjançant convenis de cessió amb l’ADIF (escales Sant Joan i Font Pudenta).
 • 2.8.9. Garantir el manteniment i la difusió del Rec Comtal i el Casal de la Mina, amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, a través del seu Pla director.
 • 2.8.10. Donar continuïtat al projecte “El Rec Comtal es mou” en defensa i recuperació d’aquest espai públic amb la participació de la ciutadania.

2.9. Resoldre problemàtiques urbanístiques heretades

 • 2.9.1. Redacció d’un nou pla per a Montcada nord que permeti un nou parc de la Riera seca i la dinamització d’una zona motor d’activitat econòmica, on s’ubica des del 2008 l’empresa Valentine.
 • 2.9.2. Defensar els interessos municipals en atermenaments per tal de reduir els costos de les superfícies de zona verda a expropiar.
 • 2.9.3. Augment del nombre de parcs municipals, mitjançant l’adquisició de les zones verdes en mans de particulars, tot evitant així el risc de noves expropiacions.
 • 2.9.4. Fer front als pagament pendents, dictats per resolucions judicials, referents a l’expropiació de zones verdes.
 • 2.9.5. Regularització, acabament de la urbanització i dotació de serveis al polígon industrial Hermes.
 • 2.9.6 Finalització de la urbanització del polígon industrial de Can Cuiàs, tot construint un nou vial al sector K.  
 • 2.9.7. Regularització i potenciació de les concessions comercials al Centre Comercial El Punt (Mas Rampinyo) i el de Can Cuiàs.

2.10. Liderar la visió metropolitana des de Montcada i Reixac

 • 2.10.1. Defensar la nova centralitat de Montcada i Reixac dins d’una àrea metropolitana pericèntrica que posi en valor la ubicació estratègica del municipi.
 • 2.10.2. Participació en el futur Pla director urbanístic metropolità: redacció, debat i difusió del nou planejament

2.11. Regulació del sòl urbà en pro del bé comú

 • 2.11.1. Redacció d’una modificació de planejament per garantir reserves d’habitatges de protecció oficial al sòl urbà consolidat.
 • 2.11.2. Regulació dels lloguers turístics, tot restringint la seva implantació.
 • 2.11.3. Restricció de les cases d’apostes mitjançant una nova regulació d’usos.
 • 2.11.4. Millora de l’accessibilitat als edificis mitjançant una modificació de planejament que faciliti la ubicació d’ascensors i escales en nous espais.
 • 2.11.5. Adequació de les normatives urbanístiques de sol urbà per adaptar els aparcaments a les noves necessitats de mobilitat i accessibilitat (major nombre de places per habitatge, espais per a bicicletes, etc).
 • 2.11.6. Densificació del nombre d’habitatges per edifici per permetre creixements que facilitin l’accés a l’habitatge sense consumir nous espais lliures i respectant el territori.
 • 2.11.7. Dinamització dels polígons industrials amb una regulació que permeti la seva modernització amb nous usos d’activitats.

Eix-1. Igualtat de drets i oportunitats

Eix-3. Desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat

Eix-4. Entorn natural i transició ecològica

Eix-5. Bon Govern, e-Administració i Innovació

DOCUMENTACIÓ

Descarrega el document del Pla d'Actuació Municipal 2019-2023. (PDF 474 Kb)

Descarregar document PAM