Capçalera PAM

Eix 1 PAM Montcada i Reixac EIX 1. IGUALTAT DE DRETS I OPORTUNITATS

Una ciutat inclusiva per millorar la qualitat de vida de les persones

1.1. Implementar i fer realitat l’estratègia d’acció social de la ciutat

 • 1.1.1. Continuar realitzant l’Observatori d’Inclusió del Pla.
 • 1.1.2. Articular i integrar el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Ribera en el Pla Local d’Inclusió Social, seguint amb el model que marca la Generalitat, per encetar el PLACI (Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva).
 • 1.1.3. Incrementar la complementació de les beques menjador per garantir el dret a la alimentació.
 • 1.1.4. Implementar el Punt d’Informació al Voluntariat de Montcada i Reixac.
 • 1.1.5. Iniciar accions comunitàries basades en el voluntariat.
 • 1.1.6. Posar en marxa un Pla Local de Solidaritat i Cooperació. Destinar partides a desenvolupar les accions del Pla (caminar cap al 0,7).
 • 1.1.7. Donar a conèixer el servei de mediació de la Diputació de Barcelona i coordinar-lo amb Policia Local.
 • 1.1.8. Realitzar un projecte d’horts socials al municipi.
 • 1.1.9. Posar en marxa un espai d’allotjament d’urgència per a persones sense llar de manera mancomunada amb Ripollet i Cerdanyola.
 • 1.1.10. Avaluar i actualitzar els plans locals: oferir eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament masclista i assetjament al col·lectiu LGTBI+ i posar a disposició una persona de referència a cada àrea.
  •            Pla d’igualtat intern 2020.
  •            Protocol de prevenció de l’assetjament sexual 2021.
  •            Pla d'Igualtat 2022.
  •            Revisar i avaluar el Pla LGTBI+ 2019-2022.
  •            Pla LGTBI+ 2023.
 • 1.1.11. Revisió del format de participació dins de l’àmbit de dones cap al model de Taula de Dones.
 • 1.1.12. Promoure mecanismes de participació a l’àmbit LGTBI+ horitzó 2023.
 • 1.1.13. Aprovar, presentar, desenvolupar i avaluar el Pla d’Acció del projecte Montcada Ciutat Amiga de la Gent Gran.
 • 1.1.14. Creació de la Xarxa d’Inclusió i banc de bones pràctiques en matèria d’inclusió social.

1.2. Fer de Montcada i Reixac una ciutat lliure de violències

 • 1.2.1. Continuar amb el projecte de creació artística per joves contra les violències WHY VIOLENCE. Donar a conèixer el producte resultant i fer difusió del projecte.
 • 1.2.2. Reforçar l’atenció psicològica a dones, infants i joves que han patit violència masclista.
 • 1.2.3 Creació del SAI (Servei d’Atenció Integral).

1.3. Millorar el model de Serveis Socials per a l’atenció a la ciutadania

 • 1.3.1. Fer un estudi dels costos per a la implantació del model de tarifació social en d’altres serveis de l’Ajuntament més enllà de l’escola bressol.
 • 1.3.2 Estudiar i implementar un nou model de concessió d’ajudes tramitades per Serveis Socials, per tal d’optimitzar la manera d’atorgar els ajuts a les famílies i tenir en compte les particularitats de cada cas.
 • 1.3.3. Definició i aplicació del nou model de garantia del dret a l’alimentació (amb menys assistencialisme i enfocat a una mirada transversal i inclusiva).

1.4. Potenciar l’autonomia de les persones

 • 1.4.1. Impulsar un projecte de pisos tutelats per a col·lectius específics (diversitat funcional, etc.).
 • 1.4.2. Promoure l’oci inclusiu i del temps lliure per a les persones en diversitat funcional.
 • 1.4.3. Incorporar la figura del terapeuta ocupacional per assessorar als usuaris de les ajudes tècniques en matèria de dependència, així com a les famílies en l’ús de les ajudes.
 • 1.4.4. Continuar amb el projecte Link (teràpia assistida amb gossos).
 • 1.4.5. Realitzar una diagnosi del col·lectiu de les persones amb diversitat funcional, sensorial i intel·lectual del municipi.

1.5. Fomentar una ciutat amable per a la gent gran

 • 1.5.1. Reduir la taxa de teleassistència.
 • 1.5.2. Posar en marxa el projecte Radars, per fomentar l’acompanyament i atenció a les persones grans que pateixen de solitud o de carència de vincles familiars i/o comunitaris.
 • 1.5.3. Definir un pla d’acció i viabilitat amb la Generalitat per a la construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran al nostre municipi. Demanar una concertació de places públiques per garantir la sostenibilitat del model públic-tercer sector.
 • 1.5.4. Augmentar la partida del SAD (Servei d’Ajuda Domiciliària) per cobrir les demandes i incrementar el perfil de professionals per tal d’atendre les necessitats de les persones ateses.
 • 1.5.5. Aconseguir la incorporació de la figura d’infermeria al SAD mitjançant un conveni amb l’ICS i la Generalitat.
 • 1.5.6. Potenciar la Festa de l’Envelliment actiu, promovent més activitats i participació.
 • 1.5.7. Promoure la participació de gent gran en activitats que s’organitzen per tot el territori.
 • 1.5.8. Donar suport a les aules d’extensió universitària per a persones adultes, junt amb noves fórmules de formació i educació al llarg de la vida.
 • 1.5.9. Creació d’un òrgan estable de participació de les persones grans.
 • 1.5.10. Crear espais i projectes intergeneracionals que garanteixin la relació comunitària entre diferents col·lectius de la ciutadania.

1.6. Afavorir l’acollida i inclusió de les persones nouvingudes

 • 1.6.1. Fomentar formació i de sensibilització ciutadana sobre el fet migratori, que inclogui la participació del propi col·lectiu.
 • 1.6.2. Fomentar i fer més difusió de la Xarmir (Xarxa Antirumors de Montcada i Reixac).
 • 1.6.3. Crear un circuit i procediment de primera acollida (iniciant-se en el moment de l’empadronament).
 • 1.6.4. Millorar la guia d’acollida i fer difusió.
 • 1.6.5. Implementació del Projecte de Dinamització Comunitària per l’Emancipació Juvenil (fent sensibilització social i suport en la integració als joves ex-tutelats).
 • 1.6.6. Promoure plans de mediació i participació ciutadana perquè les persones migrades s'incorporin a les associacions.
 • 1.6.7. Incloure les noves expressions culturals existents en la població a les festes locals.
 • 1.6.8. Promoure l’acompanyament de les persones d’origen estranger a través del programa Líders per la diversitat.
 • 1.6.9. Millorar el programa reagrupament familiar.
 • 1.6.10. Promocionar el coneixement i l’ús la llengua catalana com a eina d’inclusió i acollida.

1.7. Impulsar la salut de manera integral

 • 1.7.1. Oferta d’atenció i actuacions a les escoles de primària des del servei PASSA, per tal de fomentar la prevenció respecte a les pantalles i les begudes energètiques, oferint també capacitacions als equips docents. Increment de les actuacions amb famílies respecte a la informació i prevenció del consum i les addiccions en infància i joventut.
 • 1.7.2. Creació de la Unitat de Sanitat i Promoció de la Salut, que estarà integrada a l'Àrea Social i que donarà cobertura i unificarà totes les accions en matèria de la promoció de la salut que es realitzin des de totes les regidories.
 • 1.7.3. Elaboració d’un full de ruta en les actuacions de promoció de la salut d'àmbit municipal i comunitari.
 • 1.7.4. Sensibilització vers la salut mental, amb campanyes de conscienciació.
 • 1.7.5. Accions preventives adreçades a la salut sexual i reproductiva.
 • 1.7.6. Desenvolupament de projectes de salut i d’activitat física per a la gent gran més amplis.
 • 1.7.7. Creació i desplegament d’un programa formatiu en matèria de salut mental i gestió emocional adreçat al públic juvenil amb inquietuds en aquests àmbits. 

1.8. Fer de Montcada i Reixac una ciutat educadora

 • 1.8.1. Creació d’una plataforma amb tota l’oferta d’activitats extraescolars que es fan al municipi, ordenades per tipologies.
 • 1.8.2. Potenciació dels projectes d’innovació educativa i acompanyament en les transicions educatives, especialment en els centres d’alta complexitat.
 • 1.8.3. Revisió del model de participació en el Consell Escolar Municipal.
 • 1.8.4. Impuls d’accions a les escoles i entre les famílies en favor de la coeducació, l’educació emocional, la inclusió i la salut i contra l’assetjament escolar.
 • 1.8.5. Promoció entre les nostres escoles dels valors feministes, de compromís amb la coeducació i de ser actives en la lluita contra la desigualtat i la violència de gènere.
 • 1.8.6. Consolidació de l’assessorament, l’orientació i les activitats per a les famílies que tenen fills/es en la franja de 0-3 anys.
 • 1.8.7. Construcció d’una nova escola bressol municipal a Can Sant Joan, per a dignificar l’espai i donar millor atenció als infants.
 • 1.8.8. Adequació de la tarifació social a les quotes d’escolarització i menjador de les escoles bressol municipals en funció dels resultats dels 2 primers anys d’aplicació.
 • 1.8.9. Creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i elaboració d’una nova proposta de mapa escolar al municipi.
 • 1.8.10. Petició que es doti dels recursos necessaris a  l’Institut La Ferreria, perquè esdevingui un dels centre de referència a Catalunya en  formació professional.
 • 1.8.11. Petició de l’Institut Escola a Mas Rampinyo al Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
 • 1.8.12. Sol·licitud d’un nou edifici per a l’Institut Montserrat Miró.
 • 1.8.13. Ampliació del nombre de suports intensius d’escolarització inclusiva (SIEI); una mes a primària i a secundària, tot coincidint amb les zones d’influència.
 • 1.8.14.Ampliació de places de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) per a la mancomunitat Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola del Vallès.
 • 1.8.15. Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el retorn dels deutes del finançament de les escoles bressols.
 • 1.8.16. Vetllar per garantir l’equilibri de les ràtios, tant a primària com a secundària, per tal d’evitar la massificació en les aules. Petició al Serveis Territorials d’Ensenyament d’ampliació de la dotació de professorat per esponjar les ràtios.
 • 1.8.17. Petició al Departament d’Educació de la Generalitat d’incrementar els vetlladors i dotació a les SIEI dels centres escolars, per tal de millorar l'atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • 1.8.18. Elaboració d’un Pla d’acció contra la segregació escolar.
 • 1.8.19. Increment del suport a les Associacions de Familiars d’Alumnes (AFAS ).
 • 1.8.20. Impulsar el Pla de millora dels edificis i instal·lacions educatives.
 • 1.8.21. Impulsar l’aliança Educació 360, que pretén fer un canvi de model educatiu que integri els aprenentatges i l’educació a temps complet, connectant l’escola, les famílies i tots els recursos i actius de la comunitat.
 • 1.8.22. Cercar fons de finançament per la creació de la figura tècnica del Pla educatiu d’entorn (PEE).
 • 1.8.23. Fer d’intermediaris i col·laborar per garantir el trasllat del servei d’atenció precoç a infants (CDIAP) a un espai més adequat i ample per millorar l’atenció a les persones usuàries.
 • 1.8.24. Creació de grups de pares i mares per fer tallers de d’educació familiar i d’atenció a les situacions de risc i vulnerabilitat relacionades amb l’educació dels infants.
 • 1.8.25. Interrelacionar famílies i comunitat en les accions amb infància i joventut dels centres oberts.
 • 1.8.26. Increment de les beques d’escolarització.

1.9. Consolidar Montcada i Reixac com a referent cultural i patrimonial

 • 1.9.1. Garantir l’accés a la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania (cursos, espectacles, etc.) aplicant descomptes. Per exemple, amb targetes per a persones amb discapacitat i per a altres col·lectius vulnerables.
 • 1.9.2. Potenciació de l’oferta cultural inclusiva.
 • 1.9.3. Reforç de les activitats culturals en l’àmbit educatiu:
  •          Ensenyament, difusió i potenciació de la creació cultural a l’escola, així com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional existents al territori.
  •          Suport i col·laboració als centres escolars del municipi que ofereixen cursos i/o tallers teatrals.
  •          Consolidació del Petit Poeticae.
  •          Impuls al Pla director de la Xarxa de Biblioteques de Montcada i Reixac i del Pla de lectura de la ciutat.
 • 1.9.4. Impuls a la pintura i les arts plàstiques.
  •          Recuperació de l’oferta de cursos i tallers d’arts plàstiques.
  •          Recuperació del Premi Nacional de Pintura MiR de nivell estatal.
  •          Difusió de l’obra de Joan Capella i dels artistes locals.
 • 1.9.5. Vetllar per la gestió adequada dels recursos  patrimonials i culturals de la població.
 • 1.9.6. Establiment de noves línies d’actuació amb entitats de dinamització cultural, tot oferint cursos subvencionats per l’Ajuntament.
 • 1.9.7. Foment de la literatura i la lectura.
  •          Continuïtat a les activitats adreçades als infants i a la compra de llibres a la biblioteca.
  •          Creació de punts d’intercanvi de llibres a les places i espais oberts de la ciutat amb dotació del fons municipal i aportacions de la ciutadania.
  •          Creació d’un club de cinema (unió de cinefòrum i club de lectura).
  •          Suport a la producció literària local.
 • 1.9.8. Potenciar de la dansa, el teatre i de l’expressió de la diversitat cultural a Montcada i Reixac.
  •          Donar continuïtat a Montcada a Escena i al Dia internacional de la dansa.
  •          Creació de residències artístiques en espectacles de qualitat oferint el teatre municipal pels assajos.
  •          Organització de cursos monogràfics per a grups teatrals.
  •          Programa “Anem al Teatre” per alumnes de Montcada i Reixac.
 • 1.9.9. Estimular la cultura popular. Foment de la recuperació de la memòria històrica vinculada al municipi i potenciació del coneixement del seu patrimoni material i immaterial.
  •          Digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria del territori.
  •          Creació de l’Arxiu Històric de la ciutat, per a la gestió i manteniment del patrimoni artístic, científic, tecnològic, industrial, natural i documental.
 • 1.9.10. Elaboració d’un pla museogràfic per la Casa de les Aigües per impulsar l’equipament com a actiu  turístic, cultural i patrimonial consolidat.
 • 1.9.11. Impuls a la Casa de la Vila com a seu del Museu municipal
  •          Augment de la capacitat de les reserves del museu i millorar les condicions de conservació i emmagatzematge de materials.
  •          Cerca d’una nova localització per al fons d’art municipal.

1.10. Promoure l’esport com a motor social

 • 1.10.1. Dissolució de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure.
 • 1.10.2. Creació del Consell local d’esports, amb la participació de totes les entitats esportives federades, escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera conjunta les polítiques esportives municipals.
 • 1.10.3. Cercar fórmules per donar rellevància als esportistes i als clubs locals amb la implicació de les entitats i clubs en la presa de decisions.
 • 1.10.4. Foment de l’esport escolar ¡ i aposta per augmentar el nombre de participants, tot establint els mecanismes necessaris en col·laboració amb les AFAS i les entitats esportives.
 • 1.10.5. Establiment  de mecanismes per protegir l’esport escolar, tot afavorint les entitats esportives que més el respectin, practicant en els centres educatius.
 • 1.10.6. Creació de vincles entre  l’esport i la natura dins del territori de Montcada i Reixac.
 • 1.01.7. Desenvolupament de fórmules per fomentar l’esport popular i per joves a l’espai públic, amb la instal·lació  gradual de nous espais esportius als parcs i zones d'ús públic.
 • 1.10.8.  Cerca d’estratègies per fomentar l’ètica a l’esport. Impuls de valors ètics i difusió d’aquests entre els clubs i entitats locals. Compromís de denúncia i presa de mesures contra qualsevol tipus de violència o pràctica irregular que suposi una actitud vexatòria per a persones o col·lectius.
 • 1.10.9 Disseny d’estratègies per fomentar l’esport inclusiu entre persones amb discapacitat, amb problemes de salut o en risc d'exclusió social. Cerca de fórmules per facilitar la integració en els programes actius i, si fos necessari, creació de grups específics amb monitors especialitzats.
 • 1.10.11. Regulació i facilitació de l'ús de les pistes escolars en horari extraescolar per cobrir la falta d'espai per a la pràctica de l’esport no competitiu.
 • 1.10.12. Increment dels ingressos actuals en concepte de publicitat, subvencions, mecenatge o altres opcions.
 • 1.10.13. Manteniment i millora de les infraestructures esportives actuals.
 • 1.10.14. Foment de les fórmules d’estalvi energètic en els equipaments esportius municipals, substituint la il·luminació actual per la de LED.

1.11. Montcada i Reixac, ciutat per als infants i la gent jove

 • 1.11.1. Impuls del projecte d’educadors i dinamitzadors de carrer adreçat a infants i joves de tots els barris del municipi.
 • 1.11.2. Creació de sinèrgies entre joves.
 • 1.11.3. Habilitació d’alguns espais físics per tal de destinar-los a l’autogestió juvenil.
 • 1.11.4. Desplegament d’una programació estable d’oci nocturn i oferta lúdica i cultural àmplia i transversal, que doni resposta a públics diversos i heterogenis de persones joves.
 • 1.11.5. Reforç de l’Espai Jove Can Tauler per tal de millorar-ne la vessant informativa, comunicativa i d’acostament al jovent, així com de planificació d’actuacions i programes.
 • 1.11.6 Estudiar la possibilitat de tenir un espai nou de creació i assaig multidisciplinari, dinamitzat de manera oberta pel jovent del municipi.
 • 1.11.7. Oferir a les famílies amb infants en edat escolar un servei educatiu inclusiu i de qualitat de lleure en temps de vacances escolars.
 • 1.11.8. Consolidació i implementació de projectes per fomentar la participació inclusiva de tots els infants com a ciutadans de ple dret.

Eix-2. Cohesió urbana i espai públic

Eix-3. Desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat

Eix-4. Entorn natural i transició ecològica

Eix-5. Bon Govern, e-Administració i Innovació

DOCUMENTACIÓ

Descarrega el document del Pla d'Actuació Municipal 2019-2023. (PDF 474 Kb)

Descarregar document PAM