Subvencions per a la gent gran (majors de 65 anys)

Dijous, 16 d'abril de 2020 a les 10:35

L’Agència d’Habitatge de Catalunya ha iniciat el procediment per a la concessió de les subvencions destinades al pagament del lloguer per a persones grans (65 anys o més) corresponents a l’any 2020

Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les persones que a l’any 2020 tenen 65 anys o més i que s’inclouen en els següents col·lectius:

 • Persones sol·licitants de la Resolució TES/94/2019, de 17 de gener, de prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectiusespecífics.
 • Persones sol·licitants de la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 • Persones sol·licitants de la Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació de la pròrroga del dret a obtenir determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge deCatalunya

Tots els beneficiaris indicats en l’apartat anterior han de complir els requisits establerts en la Resolució TES/662/2020, de 9 de març (DOGC núm.8083 de 12 de març de 2020) per la qual s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva per a persones grans:

 • Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria.
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l'IRSC de l'annex de la convocatòria corresponent.
 • Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
Darrera actualització: 14.05.2020 | 09:58