Llei de contenció de rendes

Dimarts, 22 de setembre de 2020 a les 00:00

Montcada i Reixac declarat com àrea amb mercat d'habitatge dens durant el termini inicial d'un any

Entra en vigor la LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. (Publicat al DOGC de 21-09-2020)

La llei declara el municipi de Montcada i Reixac com àrea amb mercat d’habitatge tens durant el termini inicial d’un any, durant el qual els nous contractes d’arrendament d’habitatges s’hauran de subjectar al límit de preu establert per la norma.

Entrada en vigor el 22-09-2020

La regulació que conté aquesta llei permet a l'Administració qualificar determinades zones del territori com a àrees amb mercat d'habitatge tens, i subjectar els contractes d'arrendament que s'hi concloguin a un règim de contenció de les rendes. La imposició d'aquestes restriccions es concep com una mesura excepcional.

La regulació es fonamenta en:

  • Declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens: es pot declarar amb una durada màxima de cinc anys, en un procediment en el qual cal acreditar les circumstàncies que la justifiquen i precisar les mesures que adoptaran les administracions per a atenuar o revertir la situació de mercat tens. La competència per a formular aquesta declaració s'atribueix al departament de la Generalitat competent en matèria d'habitatge, amb l'excepció de la ciutat de Barcelona i l'àmbit metropolità de Barcelona.
  • Amb caràcter excepcional la Llei aplica directament aquesta declaració per al cas dels municipis que disposen d'índexs de referència de preus en què els preus del lloguer han sofert un increment superior al 20% en el període comprès entre els anys 2014 i 2019, inclosos dins l'Àrea Metropolitana de Barcelona o amb una població superior als 20.000 habitants. Es tracta d'una mesura estrictament transitòria, d'una durada màxima d'un any.
  • L'efecte que persegueix la Llei, de contenció de les rendes, s'instrumenta per mitjà de l'aplicació de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que determina i fa públic el departament competent en matèria d'habitatge.

El règim de contenció de rendes gira entorn de dues regles bàsiques:

  1. Import màxim de la renda que pot ésser convingut en el moment de formalitzar el contracte de lloguer, que no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues, incrementat o minorat, com a màxim, d'un 5%;
  2. La renda tampoc no pot ultrapassar la consignada en el darrer contracte d'arrendament, en el supòsit que l'habitatge hagi estat arrendat dins els cinc anys anteriors, i indica els increments que s'hi poden aplicar i les excepcions aplicables.

El règim de contenció de rendes es flexibilitza en els contractes de lloguer d'habitatges d'obra nova i en els contractes que resulten d'un procés de gran rehabilitació, que entrarà en vigor en el termini de tres anys.

També és obligatori el deure d'informar sobre el règim de contenció de rendes en les ofertes d'arrendament d'habitatges en àrees amb mercat d'habitatge tens

Finalment modifica la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, per a introduir en el règim de control i sancionador, i dins la tipificació de les infraccions, nous apartats sobre el règim de contenció de rendes.  Finalment modifica les Lleis 24/2015 (art. 5.3. i DF6) i 4/2016 (art.16.4).

Darrera actualització: 22.09.2020 | 12:21